– Vi ser den forsterkede vektleggingen av samhandling som riktig og helt nødvendig. Spesialisthelsetjenesten er helt avhengig av en godt fungerende primærhelsetjeneste. Når samhandlingen ikke fungerer er det er først og fremst pasientene som blir skadelidende, men det fører også til feil bruk av ressurser. Det har vi ikke råd til, sier Odd Erik Stende.

Et resultat av samhandlingsutfordringene er at et stort antall utskrivningsklare pasienter i dag blir liggende og oppta plass og ressurser i sykehusene landet over, påpeker Stende. 

– Helsepersonellkommisjonen ga flere forslag til bedre samhandling som Spekter støtter, blant annet kombinerte stillinger der helsepersonell kan arbeide både i spesialist- og i kommunehelsetjenesten. Det er positivt at planen har tatt opp i seg flere av forslagene fra Helsepersonellkommisjonen, sier han.

Positivt med endret sykehusfinansiering

Regjeringen har besluttet å endre sykehusfinansieringen slik at spesialisthelsetjenesten gis full dekning for aktivitetsøkning som følger av endringer i demografien. I tillegg økes andelen rammefinansiering, det innføres en ny modell for beregning av renter på helseforetakenes lån og kravet til egenkapital ved investeringer reduseres.

– Sett isolert vil forslaget om full dekning av aktivitetsveksten kunne gi høyere inntektsvekst for sykehusene fremover. Det er positivt, sier Stende.

Godt forslag om alternative arbeidstidsordninger

Spekter og helseforetakene har i flere år pekt på utfordringene arbeidstidsbestemmelsene gir for drift av sykehus og sykehjem. Helsepersonellkommisjonen adresserte også behovet for å finne bedre løsninger enn dagens.

Kommisjonens flertall foreslo at myndighetene kunne iverksette en gjennomgang av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser dersom partene selv ikke kom til enighet. For Spekter er det viktig å sikre arbeidsgivers myndighet til å ivareta ansvaret for å bemanne tjenesten, samtidig som arbeidstakerne opprettholder et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

– Tiltaket i Nasjonal helse- og samhandlingsplan og oppdraget til helseforetakene om å prøve ut alternative arbeidstidsordninger er godt, og det blir interessant å se hvilke erfaringer slike forsøk kan gi. Vi holder likevel fast på at forslaget fra Helsepersonellkommisjonens flertall bør følges opp, sier Stende.

– Spekter støtter også initiativet i helse- og samhandlingsplanen for økt satsing på oppgavedeling mellom forskjellige grupper av helsepersonell. Et kjerneelement i den norske arbeidslivsmodellen er at arbeidsgivere og arbeidstakere går sammen for å videreutvikle tjenestene. Spekter har sammen med relevante fagforeninger laget to rapporter med konkrete eksempler på oppgavedeling. Dette arbeidet vil vi fortsette, sier Stende.

Store krav til omstilling

Å utvikle helsetjenestene etter den kursen som planen peker ut vil kreve store omstillinger og gjennomgripende endringer på mange områder innen både spesialist- og primærhelsetjenesten, påpeker Stende.

– Helse- og omsorgsministeren sa i dag at hun vil bygge videre på prinsippet om å desentralisere der man kan, og sentralisere det man må. Vi merket oss at hun la til at det er viktig å styrke regionsykehusene. Nå må vi sikre et godt tilbud i distriktene uten at det svekker muligheten til å opprettholde og videreutvikle sykehus med viktige regionfunksjoner, blant annet utdanning av helsepersonell, sier Stende.

– Helsetjenestene har allerede i dag store utfordringer, og disse utfordringene vil bare forsterkes fremover. Det vil igjen stille nye og sterkere krav til å gjøre prioriteringer, i politikken, blant arbeidslivets parter og helsetjenestens aktører. Spekter vil arbeide for en bred politisk oppslutning om nødvendige helsepolitiske prioriteringer og veivalg. Denne planen gir et godt grunnlag for det arbeidet, sier Stende.