Spekter deltok i Utdannings- og forskningskomiteens høring i forrige uke med fagsjef Olav Kvam og spesialrådgiver Trond Bergene. I høringen la Spekter vekt på de positive satsingsområdene, samtidig som det ble understreket at disse satsingene er så viktige, at de mer må ses på som en start på en satsing enn at målet er oppnådd. Disse satsingene må derfor følges opp også i kommende budsjettprosesser.

Satsingen på fagskoler er viktig for å gi arbeidslivet etterspurt kompetanse. Fagskolene er det skoleslaget som først og fremst skal gi relevante videreutdannings- og spesialiseringsmuligheter for de med fag- og yrkeskompetanse. En satsing på fagskoler må ses i lys av en satsing på fag- og yrkesopplæringen i Norge, noe som arbeidslivet er opptatt av.

- I tillegg er Spekter opptatt av en tettere koordinering mellom departementene når det gjelder kompetansepolitikken. Særlig er vi opptatt av at Arbeids- og sosialdepartementet kobles tettere opp til det kompetansepolitiske arbeidet, avslutter Kvam.

Spekters innspill til Utdannings- og forskningskomiteen kan du lese her:

Se høringen på Stortingets Nett-TV