Pensjonsordningen i Spekters kulturvirksomheter har de høyeste sparesatsene loven tillater. 1,5 millioner norske arbeidstakere har innskuddspensjon, og bare 3 prosent av dem har en like god ordning som i kulturvirksomhetene i Spekter.

LO valgte i dag likevel å bryte forhandlingene i årets mellomoppgjør for Spekters kulturmedlemmer, etter at de ikke fikk gjennomslag for å bytte ut den eksisterende pensjonsordningen med en såkalt hybridpensjonsordning.

Ikke løftebrudd å ville beholde dagens pensjonsordning

– Da vi ble enige med LO om å innføre dagens pensjonsordning i 2016, var en viktig årsak til at den ble omtalt som midlertidig at lovgivningen rundt pensjon var til diskusjon. Det har hittil ikke skjedd noen endringer i regelverket for tjenestepensjonsordninger og situasjonen har dermed ikke endret seg. Derfor reagerer vi på at LO mener det er løftebrudd å ville videreføre dagens ordning, sier Bratten.

Dagens pensjonsordning er kjønnsnøytral

Bratten mener LO også bommer kraftig når de kommuniserer at pensjonsordningen i Spekters kulturvirksomheter diskriminerer kvinner og ikke er livsvarig.

– Med samme lønn og samme opptjeningstid, sparer kvinner og menn opp en nøyaktig like stor pensjonsformue. Ordningen er altså kjønnsnøytral. Den ansatte kan også selv velge hvor mange år man vil ha pensjonen utbetalt over (minst 10 år), og innskuddspensjonen kan dermed i praksis velges å være livsvarig, påpeker Bratten.

Ved at det i innskuddspensjon er arvingene som får restbeholdningen hvis den ansatte går bort før alt som er spart opp er tatt ut, blir ordningen faktisk mer enn livsvarig. Det er inntrykket til arbeidsgiverne i kulturvirksomhetene at mange ansatte mener dette er en viktig kvalitet ved dagens pensjonsmodell. 

Dagens innskuddspensjon gir de ansatte mest pensjon for pengene

– For våre kulturmedlemmer er det viktig at de pengene de skal bruke på pensjon, faktisk går til pensjon for de ansatte. Det er også en vesentlig grunn til å videreføre innskuddspensjonsordningen, for i andre ordninger går mindre av pengene til pensjon, og mer til administrasjon, sier Bratten.

Dersom kulturvirksomhetene skulle gå over til en hybridpensjon uten at virksomhetene skal bruke mer penger på pensjon, vil det nemlig måtte etableres lavere sparesatser enn i dagens innskuddsordning for å dekke opp for høyere omkostninger. Lavere innskudd gir dårligere pensjon for den ansatte. Alternativet til lavere innskuddssatser er at arbeidstakernes selv må betale mer for pensjonen.

Bratten fremhever også at dagens pensjonsordning er en svært god ordning for de mange frilanserne i sektoren. Mange frilansere hadde ingen pensjonsrettigheter i den tidligere ordningen, men har ved innskuddsordningen fått rett til opptjening på en måte som gjør det mulig for dem å bygge en pensjonsbeholdning på tvers av kulturinstitusjonene og andre oppdragsgivere med innskuddspensjon.

Håper på løsning i mekling

 Bratten reagerer også på at LO rasler med streikevåpenet for å bytte ut en innskuddspensjonsordning mange arbeidstakere i Norge bare kan drømme om å få.

– Vi tar til etterretning at LO allerede før mekling varsler stor streikefare hos Spekters kulturmedlemmer, som nå ser fram til å igjen kunne tilby publikum scenekunstopplevelser etter halvannet år med nedstenging og redusert publikumstilbud. For vårt vedkommende stiller vi i mekling med ambisjoner om at vi med riksmeklerens hjelp kan bli enige om en løsning som er god for både våre medlemsvirksomheter og de ansatte, sier Bratten.