260 deltakere, deriblant mange av Spekters medlemsvirksomheter, samlet seg på NSRs frokostmøte i Colosseum kino denne uken for å høre PST, Kripos og Økokrim legge frem sine vurderinger rundt aktuelle trusler mot samfunn og næringsliv. Sentralt står PSTs trusselvurdering for 2020.

Økende engasjement

– I fjor spurte NSR et representativt utvalg av private og offentlige virksomheter om de hadde lest PST sin trusselvurdering. Svaret var 19 prosent, langt fra der vi vil være. Likevel ser NSR en tydelig og økende interesse fra samfunns- og næringsliv for å forstå trusselbildet og hvordan deres virksomheter kan bli påvirket av uønskede hendelser i den daglige driften, sier styreleder i NSR Tore Eugen Kvalheim.

Digitaliseringen har gjort oss sårbare

PST viste til at både næringsliv og virksomheter med sentrale samfunnsoppdrag representerer tjenester, strukturer og verdier i det norske samfunn som kan være av stor interesse for utenlandsk etterretning. Kripos påpekte at IKT-kriminalitet fortsatt er en stor utfordring, og Økokrim viste til at bedrageri mot næringslivet i form av faktura- og direktørsvindel og datainnbrudd fortsatt er en stor utfordring.

Bruk trusselvurderingen

For å forstå hvordan trusler kan treffe din virksomhet, trengs kunnskap og innsikt og deretter vilje til beredskap og forebygging. Budskapet fra sikkerhetsmyndigheter og politi er at digitale og andre trusler må ta tas på alvor.

– Alle innlederne understreket at det er et lederansvar å ta tak i disse utfordringene, sier Tore Eugen Kvalheim.

Blant de mest alvorlige truslene pekes det på digital kartlegging og sabotasje av kritisk infrastruktur.

- I dette landskapet befinner mange av Spekters medlemsvirksomheter seg, sier Tore Eugen Kvalheim, og fortsetter: - Vi vet at disse tar sitt samfunnsansvar alvorlig, og håper PSTs trusselvurdering kan være en hjelp i dette arbeidet. 

PSTs trusselvurdering kan lastes ned her  

Lenke til NSRs artikkel: Møte med ledere fra PST, Kripos og ØKOKRIM