Statsministeren og deler av regjeringen møtte i dag arbeidslivets parter sammen med Riksadvokaten, politidirektøren, NAV-sjefen, Arbeidstilsynets direktør og skattedirektøren, for å gjøre opp status og diskutere hvordan det videre arbeidet mot arbeidslivskriminalitet kan bli mest mulig kraftfullt.

Spekter har lenge tatt til orde for at innsatsen mot arbeidslivskriminalitet må bli mer målrettet, organisert og tverretatlig. Det har den også blitt, blant annet ved opprettelsen av Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter, en tverrfaglig enhet bestående av ressurser fra politi, tolletaten, Arbeidstilsynet, NAV og skatteetaten. – Denne innsatsen bør forsterkes ytterligere, understreket Bratten.

Seriøse arbeidsgivere tar ansvar

I de bransjer der det er allmenngjort lønn, har virksomhetene en påseplikt som gjør at de skal sikre at de ansatte som jobber på prosjektene har rettmessige lønns- og arbeidsvilkår. I de tilfeller det er offentlige anskaffelser, gjelder påseplikten også underleverandører.

- Det innebærer at enkelte virksomheter i Spekter, for eksempel Posten, har flere hundre underleverandører å kontrollere for å sikre at de ansatte har de lønns- og arbeidsvilkår de skal ha. Mange virksomheter tar dermed et stort ansvar for å avdekke arbeidslivskriminalitet, sa Bratten.

Hun viste videre til Statnett som høsten 2017 avdekket uverdige forhold til en underleverandør i Bosnia. Her ble det blant annet oppdaget at arbeidstakerne hadde doble kontrakter, hvor de måtte betale tilbake penger til oppdragsgiver i hjemlandet. Statnett gjorde en formidabel innsats i å hjelpe disse arbeiderne og sørge for at de fikk den lønnen de skulle ha.

 - I denne saken har vi også blitt kraftig minnet om at mange land manglet den grunnleggende tilliten vi har i samfunnet vårt – tillit til at politi og myndigheter eller vil oss godt, og at det ikke er korrupsjon. Denne tilliten mangler dessverre i mange land, og det gjør at disse sakene er ekstra vanskelige å avdekke. I denne saken var arbeidstakerne til og med er skeptisk til å snakke med Arbeidstilsynet - det var faktisk kollegaer fra andre land på samme prosjekt som etter hvert oppdaget dette og varslet Statnett, sa Bratten.

Høy organisasjonsgrad viktig

I virksomheter som driver arbeidslivskriminalitet er andelen fagorganiserte lav.

- Dette kan bidra til å redusere partenes rolle og true den norske modellen hvor trepartssamarbeidet står sentralt. Høy organisasjonsgrad både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden er derfor viktig for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Da må det også være attraktivt å være organisert. Dersom tariffavtalene oppleves som en konkurranseulempe ved at de er hugget i stein, er det fare for at også andelen organiserte arbeidsgivere reduseres, avsluttet Bratten.