Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik hadde innkalt partene i arbeidslivet til et felles møte for å få organisasjonenes innspill til det pågående arbeidet med en tillitsreform i offentlig sektor. Odd Erik Stende deltok på vegne av Arbeidsgiverforeningen Spekter.

- Vi i Spekter vil først understreke at det norske ledelsesidealet er basert på tillit, delegering og autonomi. Vi kjenner oss ikke igjen i en beskrivelse av at de ansatte detaljstyres av sine ledere og at medbestemmelsen er svekket, slik noen har hevdet i begrunnelsen for å få gjennomført en tillitsreform i Norge, innledet Stende.

Må bygge på tillitsbasert ledelse i virksomhetene

- Arbeidet med tillitsreformen må ta utgangspunkt i de overordnede utfordringene Norge står overfor, og som igjen kan få betydning for offentlig sektor, som bl.a. digitalisering, en aldrende befolkning og et stadig økende behov for arbeidskraft. Oppsummert betyr dette at det er behov for produktivitetsvekst og omstilling av offentlig sektor.

- Vi mener derfor den pågående tillitsreformen må bygge videre på en tillitsbasert ledelse og at de partsrollene som gjelder mellom ledere, ansatte og tillitsvalgte på den enkelte arbeidsplass, som en del av Hovedavtalene i arbeidslivet, må være fundamentet for tillitsreformen.

- Videre må reformen også bygge på det etablerte og gode samarbeidet mellom partene i arbeidslivet og myndighetene, presiserte han.

Mål og resultatstyring er ikke problemet

Stende kom også inn på at dagens mål- og resultatstyring ofte blir nevnt som et «problem» i offentlig sektor, og noe som tillitsreformen bør fjerne.

- Jeg vil bare minne om at mål- og resultatstyring i sin tid ble innført som en reaksjon på detaljert regelstyring. Det var og er et verktøy for å gi mer tillit til de som skal utføre jobben. Hovedproblemet i dagens styring, slik vi i Spekter ser det, er at overordnede instanser har pålagt lokale virksomheter for mye rapportering og at det drives detaljstyring, slik at det som var ment å være mål- og resultatstyring mange steder fremstår mer som mål- og aktivitetsstyring. Vi mener derfor det kan være behov for å forbedre bruken av mål- og resultatstyring, fremfor å avskaffe den, presiserte Stende.

Ønsker "lærende tilsyn"

Han kom avslutningsvis også inn på hvordan tilsynene utøver sine funksjoner overfor virksomhetene.

- Tilsynenes rolle har vært en viktig del av forvaltningspolitikken og omstillingen av offentlig sektor. Det har vært en utvikling i tilsynsmetodikk, fra tradisjonelt regelbasert tilsyn til større vekt på læring og veiledning. I den danske tillitsreformen er «lærende tilsyn» et viktig element. Spekter mener dette bør være en sentral del også i den norske tillitsreformen, sa han.