Sysselsettingsutvalget la i dag fram sin rapport hvor de har foreslått en del tiltak for å øke sysselsettingen i Norge.

I tråd med mandatet har ekspertgruppen lagt vekt på tiltak for gruppene som står i fare for å falle ut av arbeidslivet, og for grupper som med bedre tilrettelegging kan komme inn i arbeidsmarkedet. Det er også forslag til hvordan inntektssikringsordningene kan endres med sikte på økt sysselsetting.

Omfattende endringsforslag

Utvalget har blant annet foreslått en ny sykelønnsordning, ny innretning på uføretrygd og endring av aldergrenser.  De viktigste forslagene fra ekspertgruppen er: 

-          En ny sykepengeordning

-          En arbeidsorientert uføretrygd

-          Reduserte minstenivåer for arbeidsavklaringspenger for unge, men samtidig økt oppfølging

-          Tettere oppfølging og økte ressurser til arbeidsrettede tiltak

-          Tiltak for økt sysselsetting blant seniorer og eldre

I forslaget til ny sykelønnsordning foreslås det arbeidsgiverperioden forkortes fra 16 til 7 dager, og at arbeidsgiver i resten av sykefraværsperioden dekker 10 prosent av sykepengene, opptil 50 prosent av fulle sykepenger og deretter anslagsvis 25 prosent av sykepenger ut over dette.

Det foreslås videre at maksimal sykmeldingsperiode settes til 12 måneder, med øvre grense på samlet fraværsperiode på 18 måneder ved gradert sykmelding. For å redusere sykefraværet foreslås det å redusere kompensasjonsgraden for arbeidstaker til 80 prosent etter 6 fulltids fraværsmåneder.

–I en periode med stort omstillingsbehov i økonomien og bedriftene, må man være oppmerksom på det sikkerhetsnettet de offentlige inntektssikringsordningene utgjør. Skal man endre disse ordningene, må det være nøye gjennomtenkt, sier Bratten. 

Foreslår å endre særaldersgrensene

Utvalget foreslår også å endre aldergrensen i arbeidslivet til 70 år, og foreslår at særaldergrenser gjennomgås med sikte på at flere skal stå lenger i arbeid.

 – Dette er tiltak Spekter har jobbet for i flere år, og vi er fornøyd med at utvalget ser at det er nødvendig å ha et regelverk som er i tråd med nåtidens behov, understreker Bratten.

Bratten tiltrer Sysselsettingsutvalgets neste fase

Sysselsettingsutvalget skal jobbe i to faser. Ved overleveringen av dagens rapport, er ekspertgruppen ferdig med fase én. Nå skal partene i arbeidslivet og fagekspertene sammen ta fatt på fase to. Her fortsetter drøftingene med utgangspunkt i forslagene fra ekspertgruppen og eventuelle nye forslag som måtte komme for økt sysselsetting. Fase to skal etter planen være ferdig våren 2020.

– Jeg prioriterer dette høyt, og vil selv gå inn i utvalget som Spekters representant, avslutter Bratten