Bratten viste til at det har pågått mye god omstilling i sykehus de siste årene, og at ledelse, tillitsvalgte og ansatte har drevet et kontinuerlig forbedrings- og effektiviseringsarbeid for å sikre mer helse for pengene.

-Resultatene viser at innsatsen så langt har båret frukter. Ventetidene er redusert, dobbelt så mange får somatisk poliklinisk behandling, økonomien er under kontroll, pasientene er stadig mer fornøyd med kvaliteten, sykefraværet går ned og de aller fleste ansatte trives på jobb, påpekte Bratten.

Hun understreket imidlertid at det er grunn til å forberede seg på at omstillingsbehovet vil bli enda større i årene som kommer. Demografiske endringer gir større behov for tjenester, og teknologiske og medisinske nyvinninger vil gjøre det mulig å behandle flere pasienter og lidelser.

- All etterspørselsvekst og alle utfordringer kan ikke løses med økte ressurser. Det er ingen grunn til å tro at helsetjenesten kommer til å være skjermet for innstrammingene i økonomien. Det må finnes andre løsninger enn å etterspørre mer penger, og omstillingstakten i sykehusene må derfor justeres kraftig opp i årene fremover, mente Bratten.

Oppfordrer til realistiske forventninger

Bratten oppfordret konferansedeltakerne til å ha realistiske forventninger og holdninger til rammebetingelsene i sykehusene fremover.

-Dere er viktige bidragsytere i arbeidet med å utvikle gode helsetjenester og gode arbeidsplasser. Da er det avgjørende at tillitsvalgte gir gode innspill til hvordan det kan jobbes smartere med begrensede midler og hvordan en kan organisere og fordele ressursene bedre, sa Bratten.

Hun vektla at unge sykepleiere må forberedes på et arbeidsliv hvor arbeidsoppgavene må prioriteres, hvor det er mye å gjøre og der man må jobbe godt tverrfaglig og i team for å skape gode resultater for pasientene.

- Det kommer til å være stort behov for kompetente medarbeidere i sykehusene, og man må forberede seg på å tenke nytt om hvordan arbeidet fordeles og organiseres fremover. For å sikre kontinuitet og riktig kompetanse til stede til rett tid, er det blant annet avgjørende at flest mulig jobber heltid, og at utdanningene er tilpasset virksomhetenes behov. Det er for eksempel ikke slik at alle trenger mastergrad for å ivareta arbeidsoppgavene som skal utføres, sa Bratten.