Helseministeren presenterte i dag sine ambisjoner og forventninger til spesialisthelsetjenesten for 2015.

 - Vi hørte en offensiv og endringsvillig statsråd, som har klare, tydelige og ikke uten videre enkle krav og forventninger til styrene, lederne og de ansatte i sykehusene om å bruke ressursene best mulig, sier Bratten.

 Høie understreket paradokset ved at operasjonsstuene i norske sykehus står tomme halvparten av tiden mellom kl. 8 og 16. Han krevde blant annet at ledelse og ansatte nå identifiserer flaskehalser og gjør noe med dem.

- For utenforstående høres det kanskje ikke så krevende ut å fjerne hindringer som gir god pasientflyt og kapasitetsutnyttelse, men dette forutsetter nytenkning og konstruktive prosesser mellom  ledelse og ansatte . Høie var tydelig på at pasientene skal ha mer makt - og det innebærer at noen andre mister makt, sier Bratten.

Høie understreket også at ventelistene skal ned. Ikke bare er lange ventelister dyrt for samfunnet og uhensiktsmessig for pasienten. Han mente at lange helsekøer vil gjøre at stadig flere kjøper helseforsikring eller helsetjenester selv for å fremskynde behandling. Høie påpekte at dette på sikt kan redusere oppslutningen om den skattefinansierte helsetjenesten.

 -Jeg synes statsråden på en god måte synliggjorde at det er viktig å finne et godt og robust samspill mellom de offentlige og de private helseaktørene til det beste for pasientene og samfunnet, sa Bratten.

Senere i dag blir det holdt felles foretaksmøte for de fire helseregionene. Der presenterer statsråden sine styringsbudskap og forventninger til sykehusene og øvrig spesialisthelsetjeneste og gir departementets oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene.