Helseminister Bent Høie slo i sykehustalen fast at prosjektet med å skape pasientens helsetjeneste fortsetter. Han viste til at regjeringen i 2015 har fulgt opp med stortingsmeldinger, strategier og planer, og at 2016 blir året for å gjennomføre dette.

- For å løse oppdraget med å redusere ventetider og begrense variasjoner i kapasitet og kvalitet, er det behov for høy omstillingstakt, betydelig nytenkning og konstruktive prosesser mellom ledelse og ansatte og, sier Bratten.

Høie understreket at helseforetakene må jobbe systematisk med å sikre tilstrekkelig personell, riktig kompetanse, og god arbeidsdeling og bruk av personellet. 

-For å sette helseforetakene i stand til dette, bør regjeringen følge opp Arbeidstidsutvalgets anbefalinger med nødvendige lovendringer. Ideelt sett burde den gå enda lenger enn hva utvalget foreslår, og sørge for at arbeidsgiver kunne bestemme fullt ut over hvordan arbeidstiden fordeles og plasseres, selvsagt innenfor de rammer Stortinget har vedtatt, og etter drøftinger med de tillitsvalgte, sier Bratten.

Hun mener for øvrig det er prisverdig at helseministeren ønsker flere kvalifiserte kvinner inn i toppledelsen i helseforetakene, men understreker at det er viktig å sikre bedre kjønnsbalanse i sektoren som helhet.  

Spekter hadde gjerne sett at helseministeren og regjeringen hadde iverksatt mer virkningsfulle tiltak for å styrke kvinners stilling i arbeidslivet.

Bratten påpeker at blant annet full barnehagedekning, løpende barnehageopptak gjennom året, tredeling av foreldrepermisjonen og endring av arbeidstidsbestemmelser for å kunne tilrettelegge for nødvendig fleksibilitet gjennom livets ulike faser er tiltak som virker.