Tall fra SSB for sykefraværet i første kvartal 2020 viser at hvis man bare korrigerer for de årlige sesongvariasjonene, så steg sykefraværet med 8,1 prosent sammenlignet med første kvartal i 2019. Dette skyldes i hovedsak at Norge ble truffet av koronapandemien i mars 2020, og dette viser seg allerede på sykefraværet.

Hvis man også korrigerer for influensa- og koronadiagnoser, så viser tallene fra SSB omtrent uendret sykefravær fra siste kvartal i 2019 og til første kvartal i 2020.

Sykefraværet økte relativt sett mest for menn, men ikke i absolutte tall

Sykefraværet for menn økte relativt sett mer enn for kvinner, med 10,8 prosent for menn mot 6,2 prosent for kvinner. Men i prosentpoeng økte sykefraværet omtrent like mye for begge kjønn, med omtrent 0,6 prosentpoeng, og kvinner har fortsatt et vesentlig høyere sykefravær enn for menn.

I første kvartal 2020 var det sesongjusterte sykefraværet for menn 4,6 prosent mot 7,8 prosent for kvinner. Kvinner har altså 70 prosent høyere sykefravær. I første kvartal 2019 hadde kvinner 80 prosent høyere sykefravær.

Store forskjeller mellom bransjer

Ser man på forskjeller mellom ulike bransjer og sektorer så er det relativt store forskjeller. SSB publiserer ikke justerte tall på bransjenivå, men de ujusterte tallene viser en økning på omtrent 10 prosent fra første kvartal 2019 til første kvartal 2020.

De bransjene som har størst økning i sykefraværet er bygg og anlegg med over 20 prosent, varehandel med 16 prosent og helse- og sosialtjenester med 11 prosent. De bransjene som har minst økning er undervisning med 5 prosent, offentlig forvaltning med 6,5 prosent og informasjon og kommunikasjon med 6,5 prosent.

Det virker derfor som om de bransjene som umiddelbart ble hardest rammet av pandemien også får den største økningen i sykefraværet. Hvordan dette skal tolkes bør diskuteres fremover, der man også ser nærmere på bruk av egenmeldinger og bruk av diagnoser knyttet til korona.

Sykefraværet i Spekters medlemsvirksomheter

Spekter mottar tall for utviklingen i sine medlemsvirksomheter der det skilles mellom de av Spekters medlemmer som tilhører helsesektoren og øvrige medlemmer. Disse sykefraværstallene omfatter kun legemeldt sykefravær og er ikke justert for sesong, influensa eller korona.

De siste tallene fra denne statistikken viser at Spekters medlemmer grovt sett følger den nasjonale statistikken for utviklingen fra første kvartal i 2019 til første kvartal i 2020.

For helse økte sykefraværet fra 6,5 prosent til 7,1 prosent mens for øvrige medlemmer økte det fra 5,1 prosent til 5,7 prosent. Det er en økning på 11 prosent for helse og 12 prosent for øvrige medlemmer, mot det nasjonale gjennomsnittet på 10 prosent (ovenfor).

Innenfor helse økte sykefraværet for kvinner med 0,7 prosentpoeng mot 0,5 prosentpoeng for menn. For øvrige medlemsvirksomheter økte sykefraværet for kvinner med 0,4 prosentpoeng mot 0,6 prosentpoeng for menn. 

Tallene fra SSB for sykefraværet finner du her.