Bratten har også forventninger om at den nye IA-avtalen med færre rapporteringskrav og forbedrede virkemidler vil bidra til at det blir enklere for arbeidsgiver å drive systematiske sykefraværsarbeid.

For landet totalt sank det legemeldte fraværet med 0,2 prosentpoeng fra 4. kvartal 2012 til samme kvartal i 2013, mens det for Spektervirksomheter sank med 0,4 prosentpoeng. Dette gjelder også for helseforetakene.

Det totale legemeldte fraværet var for 4. kvartal i 2013 5,4 prosent for Norge, mens helseforetakene hadde et fravær på 6,5 prosent. For øvrige Spektervirksomheter var fraværet på 5,5 prosent.At sykefraværet i Helseforetakene ligger noe høyere, skyldes primært den høye kvinneandelen blant de ansatte. Kompenserer man for dette, er fraværet omtrent på samme nivå som i andre virksomheter.

Det har i mange år vært en økende forskjell mellom kvinner og menns fraværsnivå. Denne forskjellen ser nå ut til å flate ut.
– Målet må være at både kvinner og menns sykefravær synker, men vi trenger å søke mer kunnskap om kvinners fravær. I den nye IA-avtalen er partene enige om å se nærmere på hvorfor kvinner har høyere sykefravær enn menn, sier Bratten videre.

På landsbasis har kvinner i 4. kvartal i 2013 et legemeldt sykefravær på 7,0 prosent og menn 4,1 prosent.  For Spektervirksomhetene i helse er tallene for menn 4 prosent, mens menn i øvrige Spektervirksomheter har et fravær på 4,6 prosent i denne perioden.  Kvinnene i helseforetakene har et fravær på 7,4 prosent, mens i øvrige Spektervirksomheter er dette fraværet på 7 prosent.