Hun viser til at sykehussektoren før sykehusreformen i 2002, var preget av økonomisk underskudd, korridorpasienter, lange ventelister og for dårlig samordning mellom regioner og sykehus. Sentrale mål med reformen var kostnadskontroll, bedre regional samordning og myndiggjøring av sykehusene og klarhet i roller og ansvar.

- Etter sykehusreformen har stadig flere pasienter fått hjelp, kvaliteten er styrket, ventetiden er kortere og antall korridorpasienter er lavere. I tillegg er økonomien under kontroll i alle regioner, og samordning og fordeling av ulike funksjoner er gjennomført både innenfor helseforetak og regioner for å gi best mulig tilbud til pasientene, påpeker Bratten.

Støtter flertallets konklusjon

Kvinnslandsutvalget har vurdert organiseringen av det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten, og leverte i dag sin rapport til helse- og omsorgsministeren.

- Spekter støtter konklusjonen til flertallet i Kvinnslandutvalget om at den beste løsningen for spesialisthelsetjenesten, er å både videreføre helseregionene slik de er i dag og å opprettholde dagens regioninndeling, sier Bratten.

Fortsatt forbedringspotensial

Kvinnslandutvalget har pekt på at det blant annet fortsatt er forskjeller i tjenestetilbudet, behov for nasjonale grep spesielt på IKT-området, behov for bedre samhandling med kommunene og fortsatt rom for økt produktivitet.

- Det er verdt å lytte til utvalgsflertallet som har analysert seg fram til at disse utfordringene ikke kan løses bedre gjennom en ny stor omorganisering i den formelle strukturen. Det har skjedd betydelig omstilling i sykehusene de siste årene, og med tanke på at endringsbehovet bare vil øke, mener Spekter at dagens struktur som leverer godt bør videreføres, sier Bratten.

Les Kvinnslandutvalgets rapport på regjeringen.no