Erfaringer fra medikamentregning og legemiddelhåndtering i sykepleierstudiet tyder på at ferdighetene i matematikk er svake for mange studenter. Norskkunnskaper er også viktige både i studiesituasjonen og i yrkesutøvelsen.

I regjeringens forslag til skjerping, er høringsinstansene bedt om å ta stilling til om de ønsker et karakterkrav på 3 i matematikk, eller 3 i både matematikk og norsk.

- Spekter er enig i at det bør fastsettes skjerpede krav for opptak til sykepleierutdanning når det gjelder norsk og matematikk. Et nivå på karakteren 3 i norsk og matematikk kan neppe sies å være urimelig høyt, sier Kvam.

I tillegg foreslås et alternativ der det også er krav om minimum 35 skolepoeng fra videregående, det vil si en snittkarakter på 3,5.

- Spekter mener som regjeringen at skjerpede karakterkrav på sikt vil kunne styrke rekrutteringen og kvaliteten i utdanningen. Samtidig er det slik at det kan føre til utfordringer med å få nok kvalifiserte søkere til enkelte læresteder, særlig i distriktene, sier Kvam. 

Spekter savner en nærmere analyse av konsekvensene av forslaget, for eksempel knyttet til følgende spørsmål:

  • Hvor mange studenter ville ikke vært kvalifisert til studier med de fremlagte forslagsalternativene, og hvordan fordeler disse studentene seg på de ulike lærestedene?
  • Er det studentene med svake karakterer fra videregående opplæring som også faller fra under studiet?
  • I hvilken grad «tilpasser» lærestedene som rekrutterer de mest karaktersvake studentene sin egen karaktersetting slik at studentene allikevel kommer gjennom studiet (lemper på kravene)?

I utgangspunktet mener Spekter at svarene på disse spørsmålene ikke bør påvirke kravene til kvalitet, men de kunne være med på å belyse hvor det er hensiktsmessig å legge lista for det generelle kravet til gjennomsnittskarakter.

- Spekters konklusjon er at vi støtter departementets mest ambisiøse forslag med både karakterkrav i norsk og matematikk, samt krav til 35 skolepoeng. Men vi mener også at det både bør gjennomføres en nærmere analyse for eventuelt å bekrefte at det foreslåtte nivået på skolepoeng er hensiktsmessig, samt at det foretas en evaluering etter første opptak med nye krav, avslutter Kvam.