Spekter har gitt sitt høringssvar til regjeringens forslag til endringer i kulturloven, der det blant annet foreslås å lovfeste prinsippet om en armlengdes avstand, et forslag Spekter helhjertet støtter.

– I alt for mange land ser vi at verdier vi tar for gitt er under angrep. Demokratiske verdier utfordres og fakta, kunst og til og med vår egen historie oppleves som truende. Antidemokratiske regimer griper inn i det som skal være autonome institusjoner og gjør dem til redskap for egne holdninger. Den uavhengige organisasjonen Freemuse, som arbeider for kunstneres rettigheter internasjonalt, slår alarm om at situasjonen er kritisk, og kaller 2022 det verste året for kunstnerisk ytringsfrihet noensinne. Heldigvis er dette langt fra hvordan vi har det her hjemme i dag, sier Magnusson.

 Spekter er opptatt av at Norge skal har en tydelig stemme som forsvarer av den frie kunsten og frie institusjoner, og et viktig grep er å styrke kulturloven.  

– I tillegg til å sende et signal om at vi i Norge tar kunstens og institusjonenes frihet på alvor, mener Spekter at en styrking av loven som foreslått, vil bidra til å styrke kunst som samfunnsområde. Samtidig vil man gjennom en lovfesting av armlengdes avstandsprinsippet sikre at kulturen står bedre rustet mot eventuell politisk innblanding i det som skal tilligge kunst- og kulturfaglige vurderinger og ansvar, forklarer Magnusson.

Må ikke skapes tvil om de kulturhistoriske museenes autonomi

Regjeringen ber i sitt høringsnotat også om innspill om det er behov for en tydeliggjøring av at kravet om armlengdes avstand skal avgrenses kun til kunstfeltet, eller til kunstfeltet og arkiv, bibliotek og museumssektoren. Spekter støtter den foreslåtte lovteksten der både kunstnerisk og kulturfaglig skjønn er inkludert, og mener det bør bli stående slik.

– Spekters medlemmer i museumssektoren er opptatt av at deres avgjørelser knyttet til kulturfaglig og kulturmiljøfaglig skjønn ikke utfordres politisk. Museene er en viktig del av ytringsfrihetens infrastruktur, og det må ikke levnes noen tvil om at de kulturhistoriske museene skal ha samme vern mot inngripen i egne kulturfaglige prioriteringer som kunstinstitusjoner i deres kunstneriske prioriteringer, sier Magnusson.

Støtter en presisert formålsbestemmelse rundt «infrastrukturkravet»

Gjennom Grunnlovens §100 om ytringsfrihet pålegges staten å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst samtale – gjerne omtalt som «infrastrukturkravet». Spekter støtter Kulturdepartementets forslag om en presisert formålsbestemmelse i kulturloven som forankrer myndighetenes ansvar på kulturfeltet i infrastrukturkravet.

– Spekter mener at en presisert formålsbestemmelse som knytter kulturloven direkte til infrastrukturkravet i Grunnloven vil bidra til å tydeliggjøre at offentlig politikk på kulturfeltet er en viktig del av myndighetenes ansvar for å legge til rette for en åpen og opplyst samtale. Spekter støtter derfor departements forslag, sier Magnusson.

Les hele høringsuttalelsen her: