Spekter mener begrunnelsen for allmenngjøring i forslaget i for liten grad er knyttet til de formål som følger av allmenngjøringsloven.

I høringssvaret skriver Spekter at terskelen for allmenngjøring må være svært høy. Et allmenngjøringsvedtak innebærer et betydelig inngrep i allerede lovlig fastsatte arbeidsavtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Et alternativ til allmenngjøring er en nasjonal lovbestemt minstelønn. Mange europeiske land har valgt en slik sosial minstesikring og dette har også vært debattert i Norge. Spekter har så langt ikke gitt tilslutning til en nasjonal minstelønn. Dette fordi det vil kunne svekke oppslutningen om det organiserte arbeidslivet som vi ser som et helt vesentlig element i den norske modellen.

Spekter understreker at man i denne bransjen, som i resten av norsk arbeidsliv, selvfølgelig må arbeide for et mest mulig seriøst og velfungerende arbeidsliv. Dette er viktig ikke bare for arbeidstakerne, men også for å sikre at bedriftene har mest mulig like konkurransevilkår.

Den arbeidslivskriminaliteten vi ser i utelivsbransjen må bekjempes gjennom en styrket innsats fra og et godt samarbeid mellom Arbeidstilsynet og Politiet og om nødvendig gjennom et skjerpet regelverk.

I tillegg må arbeidsgiverforeningene og fagbevegelsen forsterke sitt arbeid for å få flere av aktørene og arbeidstakerne til å organisere seg. Dette er helt sentralt i arbeidet for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og hindre et useriøst arbeidsliv, og også avgjørende for at vi kan utvikle norsk arbeidsliv i riktig retning.

Høringsuttalelsen i sin helhet kan du lese her