På høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité i dag, sa Larsen at forslagene om bedre utnyttelse av bevilgningene, klarere ansvarsfordeling og mer langsiktighet i sektoren er både viktige og riktige.

Han påpekte blant annet at det varslede Jernbanedirektoratet bør ha mest mulig overordnede oppgaver, og færrest mulig ansatte.

- Forholdet til kundene og utviklingen av markedet for persontrafikk og godstrafikk bør primært overlates til infrastrukturselskapet, togselskapene og de andre operative selskapene, sa Larsen.

Spekter støtter opprettelse av et eget infrastrukturselskap. Det er imidlertid viktig at dette bygges fra grunnen av, og ikke som en omorganisering av Jernbaneverket.

Konkurranse gir god ressursutnyttelse

- Erfaringene fra andre land viser at konkurranse innen persontrafikk på jernbane gir positive effekter for kostnadsutvikling og tilbudenes kvalitet, sa Larsen. Han viste til at erfaringer fra blant annet Sverige, tilsier at gradvis innføring av konkurranse har fungert best.

Det er imidlertid en del organisatorisk og teknisk usikkerhet knyttet til det norske markedet. Blant annet gjelder det framtidig organisering og kvalitet på infrastrukturen.

- Disse usikkerhetsmomentene bør avklares før man iverksetter konkurransen, sa Larsen.

Ikke bland politikk og butikk

På høringen understreket Spekter også at politikk og butikk ikke bør blandes sammen.

- Det er forskjellige kriterier som bør styre de to områdene, og sammenblanding kan lett føre til at både politikken og butikken blir dårlig, mente Larsen.

Spekter mener derfor at konkurranseutsatte statseide selskap bør eies av Nærings- og fiskeridepartementet, og ikke av Samferdselsdepartementet.

Les hele Spekters innspill til Stortinget her