Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) Prop. 51 L (2015–2016) ble behandlet av Stortinget den 09.juni i år. Spekters berørte medlemsvirksomheter har gitt klart utrykk for at på dette området er gjeldende regelverk velfungerende, og at det ikke er behov for endring.

- Sammen med Posten uttrykte Spekter klart og tydelig i høringen på Stortinget at forslaget til nytt regelverk ville svekke konkurransekraften for virksomheter underlagt forsyningsforskriften. Regjeringen har hatt som målsetting å forenkle lovverket og derfor var det vanskelig å forstå at departementet foreslo endringer for forsyningssektoren som skulle gå lenger enn det som var nødvendig etter EUs forsyningsdirektiv, sier Bratten

I høringen på Stortinget påpekte Spekter blant annet at lovforslaget ville øke omfanget av paragrafer vesentlig og at krav om attester og protokoller ville øke. Forslaget ville bety mer byråkratisering, sentralisering og komplisering blant annet som følge av at terskelverdiene for bygge- og anleggskontrakter ble foreslått senket fra 39 millioner kroner til 3,1 millioner kroner.

- Stortingets vedtak i dag betyr at det fortsatt vil være like konkurranseforhold med aktører i andre EØS-land og at det ikke innføres mer detaljerte bestemmelser for den norske forsyningssektoren enn det EU-direktivet tilsier. Stortinget har dessuten satt til side forslaget fra departementet om at det skal innføres kunngjøringsplikt for anskaffelser under EØS-terskelverdier Stortingspolitikerne fortjener en stor takk for å ha lyttet til forsyningssektoren og sikret like konkurransevilkår, sier Bratten.