Flertallet på Stortinget har nå funnet frem til en rekke nyinvesteringer uten at de er enige om hvordan investeringene skal finansieres. – Vi frykter resultatet nok en gang blir at det tas penger fra vedlikehold av riksveier og jernbane, sier Anne-Kari Bratten.

Arbeidsgiverforeningen Spekter organiserer en rekke offentlige og private aktører i samferdselssektoren, blant annet Bane Nor, Nye Veier og en rekke togoperatører som Vy, SJ og Go Ahead.

Sett av en krone til vedlikehold for hver krone til investering

De siste estimatene tilsier at det samlede vedlikeholdsetterslepet for jernbanen og riksveiene vil nærme seg 70 milliarder kroner ved utgangen av 2024. For fylkesveiene alene er vedlikeholdsetterslepet på omkring 100 milliarder kroner.

Spekter har derfor foreslått å innføre en vedlikeholdsnøkkel som sier at for hver krone som brukes på nyinvesteringer i vei og jernbane må det samtidig bevilges én krone til vedlikehold. I statsbudsjettet for 2024 ville denne nøkkelen medført en omprioritering av 10 milliarder kroner fra nyinvesteringer til vedlikehold. Regjeringens forslag til Nasjonal transportplan tok noen viktige skritt i denne retningen.

Da Randklev bru på Dovrebanen raste sammen under ekstremværet «Hans» i fjor, rammet det store deler av person- og godstrafikken mellom Oslo og Trondheim. Gjenoppbyggingen av broen tok ni måneder og kostet over 400 millioner kroner, i tillegg til ytterligere millioner av kroner i kompensasjon til togselskapene som ble forhindret fra å kjøre på strekningen, sier Anne-Kari Bratten.

– Manglende vedlikehold koster Norge dyrt. Med en bedre vedlikeholdssatsing fra myndighetene kunne Randklev bru vært flomsikret før ekstremværet kom. Faktisk kunne man flomsikret hundre broer for prisen av én bro som må gjenoppbygges, sier Bratten.

Politikerne må motstå fristelsen

Under stortingsbehandlingen av forrige Nasjonal transportplan i 2021 ble det fremmet 372 enkeltforslag om i hovedsak nye prosjekter og såkalte satsinger.

– Den tiden må være bak oss. Nå må våre folkevalgte prioritere å ta vare på det vi har. Da må de samtidig motstå fristelsen til å fremme nye forslag som er mer egnet for oppslag i lokale media enn for realistisk planlegging og utbygging, sier Bratten.