Norge har både universiteter og høyskoler som er verdifulle for arbeids- og samfunnsliv, og mange av Spekters virksomheter er i stor grad avhengig av den kompetansen som produseres. Spekter mener at utdanningstilbudet må gjenspeile det behovet arbeidslivet har for kompetanse, også for å gi studentene gode muligheter i arbeidsmarkedet. Kvam og Bergene trakk frem at det i dag er svært varierende kvalitet på studier,  det er stor spredning av ressurser og fagmiljøer,  svak rekruttering og for stor fantasi ved etablering av nye studietilbud.

Når det gjelder fremtidig struktur og utvikling i høyere utdanning er det etter Spekters mening behov for å se nærmere på:

  • Arbeidslivsrelevans. Et særtrekk ved store institusjoner og universiteter er at virksomheten i stor grad er rettet mot forskning, og et av målene ved en strukturreform er nettopp kvalitativt bedre forskning. Ofte, men ikke alltid, vil det være en spenning mellom dette og høy grad av arbeidslivsrelevans i studiene. Spekter mener det bør vurderes tiltak som sikrer nærhet til arbeidsliv og høy arbeidslivsrelevans også når studiene foregår i nær tilknytning til tunge forskningsmiljøer. 
  • Ledelse og styring av institusjonene. Spekter mener det er vil være viktig at institusjonene har et eget styre med sterk ekstern representasjon fra arbeidslivet. Rektor ved institusjonen må rapportere til styret og være ansatt av styret. Dette er i dag tilfelle ved noen institusjoner, men langt fra alle. En slik ledelsesmodell plasserer ansvar på en tydeligere måte og vil sammen med en endret finansieringsmodell og mer robuste institusjoner kunne legge til rette for at institusjonene utvikler seg i en retning samfunnet og arbeidslivet er avhengig av.  
  • Finansiering. Dagens finansieringssystem inneholder sterke resultatbaserte komponenter som belønner produksjon, komponenter som kanskje er for sterkt vektlagt i systemet. Man kan tenke seg en økning av strategiske midler til satsing på og styring av sektoren, noe i retning av UKP-avtalene som foreslått av Hægeland-utvalget. Dette vil gi rom for en mer strategisk utvikling av institusjonene, mer effektiv arbeidsdeling, og mer politisk styring og prioritering. For å få til dette vil det være viktig at det ikke er for mange institusjoner. 

Les Spekters notat til komiteen:

Se Kvam og Bergenes høringsuttalelse på Stortinget: 
http://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2015/H264-full/Hoeringssal1/04/28/Hoeringssal1-20150428-122415.mp4&msid=3472&dateid=10003783