Forhandlingssystemet i Spekter innebærer at de fleste forhandlingene skjer lokalt i den enkelte virksomhet. I år gjennomføres det ca 650 lokale forhandlinger i Spekters medlemsbedrifter. De fleste av disse er nå avsluttet med enighet.

Gjennom arbeidet i Holdenutvalget i 2013, konkluderte partene med at den særnorske høye lønnsveksten må ned for å styrke Norges konkurranseevne. Dette ble fulgt opp i lønnsoppgjøret i fjor. Spekter mener at høstens oljeprisfall også har vist oss at det nå er helt nødvendig å bremse lønnsveksten. Det er viktig at vi i en krevende økonomisk situasjon opprettholder høy sysselsetting og hindrer økende ledighet.

I tråd med inntektspolitiske forutsetninger

På bakgrunn av det vi vet til nå, har de store tariffpartene i år forholdt seg til anslaget fra frontfaget. Det samme har skjedd i både de lokale og sentrale oppgjørene som er gjennomført i Spekter. 

Noen av de lokale oppgjørene i Spekters medlemsvirksomheter er løst etter bistand fra de sentrale parter og noen er løst i de avsluttende sentrale forhandlingene mellom Spekter og den respektive hovedorganisasjon. Så langt har kun oppgjøret i NSB for lokomotivførere gått til mekling. Her kom partene med meklerens hjelp frem til en løsning, og man unngikk streik.

Forhandlingene avsluttet i helseforetakene

I helseforetakene er alle lønnstilleggene i årets mellomoppgjør for de største gruppene i Unio, LO og YS forhandlet sentralt med enighet. Det samme gjelder for legene med unntak av for overlegene der oppgjøret er gjennomført lokalt. For SAN, Akademikerne og enkelte forbund i Unio er det også forhandlet lokalt. Etter de lokale forhandlingene er det gjennomført avsluttende forhandlinger mellom de sentrale parter. Alle disse forhandlingene er nå avsluttet i enighet.

Uavklart for kultursektoren

I kultursektoren er forhandlingene ikke avsluttet. For teatre, orkestre og Den norske opera og ballett, var partene i fjor enige om at pensjon skulle diskuteres selv om det i år er et mellomoppgjør der det normalt sett kun forhandles om lønn.

Foreløpig har partene ikke klart å komme fram til en løsning om pensjon, men Spekter er innstilt på å forhandle videre.  For Spekter og våre virksomheter, er det viktig å få på plass en ordning som er robust og gir forutsigbarhet for både virksomhetene og ansatte. Arbeidstakersiden har foreslått en hybridløsning, men Spekter mener denne ikke løser de utfordringene sektoren står overfor. Dessuten vil en slik ordning innebære lavere pensjon for de ansatte enn en innskuddsordning.