Som kjent bygger forhandlingssystemet i Spekter på at hovedtyngden av avtaleutviklingen skal skje lokalt og med hvert enkelt forbund i virksomheten som har forhandlingsrett etter Hovedavtalen. Dette innebærer at det i år gjennomføres ca 650 lokale forhandlinger. Mange av disse er nå avsluttet. Noen oppgjør er løst etter bistand fra de sentrale parter og noen er løst i de avsluttende sentrale forhandlingene mellom Spekter og den respektive hovedorganisasjon.

Noen oppgjør har også gått til mekling. Det er gjennomført mekling for Nettbuss med et resultat organisasjonene har godkjent i uravstemning. Følgende oppgjør er også gått til mekling:

  • overenskomsten mellom NRK og LO-forbundet NTL, samt mellom NRK og Musikernes fellesorganisasjon for Kringkastingsorkesteret (mekles med frist 16. juni ved midnatt)
  • overenskomsten mellom NSB og Norsk Lokomotivmandsforbund for persontogvirksomheten samt overenskomsten mellom NSB Trafikkservice og Norsk Jernbaneforbund (mekling ikke fastsatt ennå)
  • overenskomsten mellom AIM Norway SF og forbundene i LO og YS (mekling ikke fastsatt)
  • overenskomsten mellom Bring Warehousing AS som er et selskap eid av Posten, og YS-forbundet YTF (meklingfrist 12. juni ved midnatt).

Noen forhandlingsprosesser gjenstår også. Forhandlingene i helseforetakene og ved Lovisenberg pågår nå lokalt etter sentrale forhandlinger i enighet. For Legeforeningen fortsetter de sentrale forhandlingene.

Stor oppslutning om rammen fra frontfaget

Oppsummert ser vi at hovedorganisasjonenes felles føringer fra Holden III- utvalget har fått stort gjennomslag. Et viktig grep fra utvalget var å foreslå tiltak som styrker frontfagsmodellen for i større grad å sikre lønnsoppgjør som bidrar til at vi opprettholder vår konkurranseevne. Det viktigste virkemiddelet var at NHO i forståelse med LO etter frontfagsoppgjøret tydelig kommuniserte rammen for dette oppgjøret, og at dette ble en norm for de etterfølgende oppgjørene.

De fleste har vel nå fått med seg at det magiske tallet i år er 3,3 prosent. Vi ser at denne normen har hatt stort gjennomslag i alle de store sentrale tariffoppgjørene som er gjennomført etter frontfagsoppgjøret. Det samme har skjedd i de lokale oppgjørene som er gjennomført i Spekter. 

Fortsatt forhandlinger

Men en tydelig ramme løser ikke alle forhandlinger. I de sentrale forhandlingene mellom Spekter og Legeforeningen gjenstår det å løse svært krevende problemstillinger. Både forrige og nåværende regjering har pålagt sykehusene å utvide sine åpningstider for planlagte aktiviteter. Målet er å ivareta pasientens behov på en bedre måte. Utvidet åpningstid kan gi bedre utnyttelse av arealer, utstyr og personell i sykehusene, og på sikt gi bedre tilbud til pasienter og brukere.

Oppdatert status for forhandlingene i Spekter finnes her:
http://spekter.no/Nyheter/Nyheter-2014/Status-i-tariffoppgjoret-2014/