Selv om det bevilges 150 mrd mer i denne nasjonale transportplanen enn i den forrige planen, understreket statsråden at hun ikke mener det er mulig å fullmodernisere transportsystemet i løpet av perioden. Hun mente likevel at man med denne transportplanen er godt på vei med moderniseringen.

Arnstad påpekte også at ikke bare størrelsene på bevillingene er viktig. - Mer av diskusjonen må handle om hvor mye vi får igjen for pengene, sa en engasjert statsråd Arnstad.

Arnstad er sterkt kritisk til OPS som finansieringsløsning, men Regjeringen er opptatt at det skal bygges effektivt. Hun ser for seg at det opprettes egne prosjektorganisasjoner hvor Stortinget og Regjering forplikter seg til prosjektene, men at de nødvendige bevillinger vedtas årlig.

- Vi ser behovet for mer forutsigbarhet i prosjektene. Men jeg liker ikke å redusere handlefriheten til fremtidige samferdselsministere, sa statsråden.

Marit Arnstad uttalte også at det er viktig å redusere planleggingstiden. Og målet til Regjeringen er å få til en halvering av planleggingstiden.

Stortingsrepresentant Hallgeir Langeland (SV) vektla behovet for miljøvennlig samferdsel.

- Andelen miljøvennlig transport øker i denne nasjonale transportplanen. Det er vi selvsagt fornøyd med. For oss er det viktig å redusere utslipp og oppfylle klimaforliket, sa Langeland.

- Siden vi overtok regjeringsmakten, har vi nær firedoblet jernbaneinvesteringene. Nå øker vi investeringene med nye 50 prosent, hevdet Langeland.

Stortingskollega Lars Myraune (H) pekte på at man nå må sørge for å få mest mulig ut av pengene.
- Selv om NTP har mange positive trekk, er det tiltak som mangler. Jeg skulle gjerne ha sett en større satsing på vei og bane. Derfor ønsker Høyre å plusse på ytterligere 20 milliarder kroner til vei og 15 milliarder til jernbane, sa Myraune.

Høyre vil ta i bruk OPS for flere prosjekt for å sikre blant annet sammenhengende utbygging, kortere gjennomføringstid og raskere oppstart.

 Bård Hoksrud fra FrP påpekte at Nasjonal transportplan ikke er forpliktende før den følges opp i de årlige statsbudsjettene. 
- Uten penger i Statsbudsjettet er ikke NTP verdt papiret det er skrevet på, sa Hoksrud.

FrP ønsker at NTP skal være forpliktende for en periode på 5 år på samme måte som i Danmark.FrP mener også at man kan glemme høyhastighetstog. Kostnadene ved en slik utbygging er for høye. Hoksrud avsluttet med å peke på at vi må ta i bruk nye måter å finansiere infrastruktur på, og at vi må bygge ut større prosjekter.

Freddy de Ruiter (Ap) understreket at 50 milliarder kroner hvert år er en erkjennelse av at det er et stort behov for å satse på samferdsel, og også en erkjennelse av at tidligere regjeringer har undervurdert behovet. 
- Dette er en historisk god nasjonal transportplan. Jeg har forventninger om at en regjering uansett farge vil følge opp forpliktelsene som ligger i planen, sa de Ruiter.