Fagsjef for myndighetskontakt Odd Erik Stende og spesialrådgiver Mekonnen Germiso understreket i høringen at Spekter er tilfreds med veksten i jernbanevedlikeholdet i 2015‐budsjettet, og det som er foreslått for 2016‐budsjettet. Samtidig er etterslepet stort, og veksten bør derfor fortsette.

Spekter mener det er rom for noe mer midler til vedlikehold på jernbane, og at Jernbaneverket kan finne fornuftig bruk pengene. Samtidig er det viktig at man forholder seg til allerede vedtatte planer og prioriteringer for å sikre en samfunnsmessig best utnyttelse av satsingen.

Vil ha Gjøvikbanen som erfaringsstrekning

Som grunnlag for arbeidet med konkurranseutsetting av drift og vedlikehold i jernbanereformen, tok Spekters representanter til orde for at Gjøvikbanen etableres som erfaringsstrekning.

Konkurranseutsetting av drifts‐ og vedlikeholdsoppgaver på Gjøvikbanen, vil gi relevant læring knyttet til kontrakter og oppfølging i en norsk kontekst, både for Jernbaneverket / infrastrukturforetaket og entreprenørene. Læringen supplerer erfaringene man har kunnet hente inn fra Sverige og andre land. Kunnskapen man henter inn vil redusere risikoen ved senere konkurranseutsetting av større banestrekninger.

 Les hele Spekters innspill her

Se opptak fra høringen på stortinget.no