I et skriftlig innspill til Stortinget finanskomité, skriver Spekter at dette er et budsjett som går i riktig retning. Spekter understreke betydningen av at regjeringen spesielt peker på behovet for økt omstilling og styrking av vekstevnen i norsk økonomi, i en tid der oljeprisen er lav, og arbeidsledigheten øker.  

Skatteklasse 2 må fjernes

Spekter er positive til at skattesystemet innrettes slik at det i større grad bidrar til vekst og verdiskaping. Spekter mener at det overordnet er viktig at et bredt flertall på Stortinget samler seg bak skatte- og avgiftspolitikken slik at man sikrer bærekraft, forutsigbarhet og stabile rammevilkår.   

Spekter er opptatt av at skattesystemet bidrar til mobilisering av arbeidskraft, og at en skattereform bidrar til at vi får et system for bedriftsskatt som er konkurransedyktig i forhold til andre land og dermed hindrer skatteplanlegging over landegrenser og utflagging av virksomheter. Vi støtter derfor regjeringens forslag om å redusere selskapsbeskatningen.

Vi har imidlertid merket oss at Regjeringen bare i begrenset grad følger opp Scheel-utvalgets forslag til inndekning. Det er viktig at vi sikrer at de samlede skatteinntekter er høye nok til at vi kan finansiere de velferdsordningene vi ønsker å ha i det norske samfunnet.  

Spekter mener det er feil at Regjeringen i sitt forslag til Statsbudsjett ikke foreslår å avvikle skatteklasse 2. Dette ville vært et viktig og betimelig forslag som ville styrke arbeidslinjen i tillegg til at det fremmer likestilling og integrering. 

Velferdsordningene må være bærekraftige

Spekter er opptatt av at våre velferdsordninger er bærekraftige. I årene framover blir det stadig færre yrkesaktive bak hver pensjonist. Det er derfor viktig at vi har et robust pensjonssystem. Regjeringen anslår selv at pensjonskostnadene vil øke med 21 milliarder fram til 2019.

Spekter mener at å endre avkortingsregler for gifte og samboende pensjonister er uheldig. Forslaget innebærer en betydelig og varig økning i statens pensjonsutgifter som ikke er en framtidsrettet prioritering av fellesskapets midler. 

Effektiviseringspotensialet varierer, ostehøvelkutt er lite treffsikkert

Spekter er positive til tiltak for en mer effektiv offentlig sektor. Men vi er usikre på effektene av regjeringens forslag til ostehøvelkutt der det på forhånd tas ut en effektiviseringsgevinst. Det er et lite treffsikkert virkemiddel da effektiviseringspotensialet varierer veldig fra virksomhet til virksomhet.

Det er Spekters oppfatning at den største hindringen for mer effektiv drift i offentlig virksomhet er arbeidstidsbestemmelsene slik disse er bestemt i Arbeidsmiljøloven.

Lønnsoppgjøret 2016 må tilpasses norsk økonomi

Etter Spekters oppfatning er dette et budsjett som i stor grad møter de omstillingene norsk økonomi er inne i.  Det er behov for både på kort sikt å motvirke konsekvensene av lavere aktivitet i oljevirksomheten, samtidig som budsjettet må bidra til å sikre nødvendig omstilling slik at vi også i fremtiden sikre økonomisk vekst og gode velferdstjenester.

I en slik situasjon er det viktig at alle deler av norsk økonomi virker sammen. Dette gjelder så vel finanspolitikken, pengepolitikken som inntektspolitikken. Derfor har også partene i arbeidslivet ansvar for å sikre at neste års lønnsoppgjør tilpasses norsk økonomi. 

 Les hele Spekters innspill her