-Overordnet er dette et budsjett som i stor grad møter de omstillingene norsk økonomi er inne i.  Det er behov for både på kort sikt å motvirke konsekvensene av lavere aktivitet i oljevirksomheten, samtidig som det må bidra til å sikre nødvendig omstilling slik at vi også i fremtiden sikrer økonomisk vekst og gode velferdstjenester, sier Anne-Kari Bratten.

Forsiktig oljepengebruk

Deler av norsk arbeidsliv opplever nå en vanskelig økonomisk situasjon, først og fremst som følge av den sterke nedgangen i oljeprisen.

-Da er det også naturlig at dette møtes med særskilte tidsbegrensede tiltak som letter situasjonen. Men det er viktig at vi på lengre sikt får en mer forsiktig oljepengebruk, slik blant annet Thøgersen-utvalget foreslår. De utfordringer vi ser i dag kan være små i forhold til de utfordringer kommende generasjoner vil møte, sier Bratten.

Styrking av arbeidslinjen

-For å møte morgendagens utfordringer på en best mulig måte, er det viktig at vi i alle deler av politikken styrker arbeid fremfor passivitet. Dette har konsekvenser for hvordan vi innretter så vel arbeidsmarkedspolitikken som skattepolitikken. Det er også viktig at pensjonsreformen nå fullføres i alle deler av norsk arbeidsliv, sier Bratten

I et budsjett som skal bidra til vekst i sysselsettingen savner Spekter forslag om å fjerne skatteklasse 2.

- Dette ville vært et viktig og betimelig forslag som ville styrke arbeidslinjen i tillegg til at det fremmer likestilling og integrering, sier Bratten.

Riktig å redusere selskapsbeskatningen - men feil å endre avkortingsreglene

Spekter er enig i at det bl.a. av hensyn til konkurranseutsatte bedrifter er nødvendig å få et nivå på selskapsskatten som er mer på linje med det våre viktigste handelspartnere har.

-Vi støtter regjeringens forslag om å redusere selskapsbeskatningen. Vi har imidlertid merket oss at Regjeringen ikke følger opp Scheel-utvalgets forslag til inndekning. Det er viktig at vi sikrer at de samlede skatteinntekter er høye nok til at vi kan finansiere de velferdsordningene vi ønsker å ha i det norske samfunnet, sier Bratten.

Spekter er opptatt av at velferdsordningene våre skal ha bærekraft. I årene framover blir det stadig færre yrkesaktive bak hver pensjonist.

-Det er viktig at vi har et robust pensjonssystem. Regjeringen anslår selv at pensjonskostnadene vil øke med 21 milliarder fram til 2019. Da blir det feil å endre avkortingsregler for gifte og samboende pensjonister. Forslaget innebærer en betydelig og varig økning i statens pensjonsutgifter som ikke er en framtidsrettet prioritering av fellesskapets midler.

Kritisk til ostehøvel-effektivisering

Spekter er positiv til tiltak for en mer effektiv offentlig sektor men er usikre på effektene av regjerings forslag til en avbyråkratiserings- og effektivitetsreform som er budsjettert til å ha en innsparingseffekt på 1,5 milliarder kroner i 2016.

- Det at regjeringen fortsetter å ta ut en effektiviseringsgevinst ved å ostehøvel-kutte i virksomhetenes budsjetter, oppleves som lite målrettet da effektiviseringspotensialet vil være veldig ulikt i de ulike virksomhetene. Det er høyst tvilsomt om dette er et incentiv for effektivisering, sier Bratten.

Hun mener videre at en av de store hindringene for mer effektiv drift i offentlig virksomhet er arbeidstidsbestemmelsene. Hun peker også på at erfaringer viser at utskilling i offentlig sektor og sterkere bruk av konkurranse bidrar til økt effektivitet og mer fornøyde brukere uten at den politiske styrbarheten svekkes.

Styrking av kompetansepolitikken

Spekter er fornøyd med at Regjeringen gjennom statsbudsjettet for 2016 styrker kompetansepolitikken og at det fortsatt satses tungt på forskning.

- Den langsiktige kompetansepolitikken må bidra til å sikre framtidas velferd. Spekter er derfor  fornøyd med at det i Statsbudsjettet satses på tiltak som understøtter dette. Særlig vil styrkingen av VOX, realfagssatsing, videreutdanning, økning i lærlingetilskuddet og godkjenning av utenlandsk utdanning bidra til en positiv utvikling, sier Anne-Kari Bratten.

Spesialisthelsetjenesten står foran store utfordringer

Regjeringen legger til grunn en vekst i pasientbehandlingen på 2,5 %. Dette er positivt og helt nødvendig.

-Sykehusene opplever en kraftig vekst i kostnader i bl.a. behandling av kreft og kreftmedisin. Dette er anslått at alene gir en utgiftsvekst på 2 -3 milliarder kroner. Det er også tegn som tyder på at den økte flyktningetilstrømmingen øker presset på norske sykehus, og vi vet at de demografiske endringene øker kostnadene i sektoren. De økte bevilgningene er neppe tilstrekkelig for å møte disse utfordringene alene, sier Bratten.

Framtidsrettet samferdselssatsing

Det er positivt at regjeringen følger opp sin samferdselssatsing med en økning på 4,9 milliarder kroner og dermed ligger an til å overoppfylle nasjonal transportplan.

-En effektiv samferdselsinfrastruktur er viktig for å sikre vekst, verdiskaping og mobilisering av arbeidskraft. Videre er det viktig at vedlikeholdsetterslepet på veg og bane reduseres. Derfor er det gledelig vedlikeholdet av jernbanen øker med over 30 prosent, sier Bratten.

Fortsatt krevende for kulturinstitusjonene

For kulturinstitusjonene er fortsatt situasjonen krevende. Et betydelig vedlikeholdsetterslep kombinert med stadig økende pensjonsutgifter utgjør et betydelig press på sektoren. Vedlikeholdsetterslepet på bygg er alene anslått til over 6 mrd. kr.

- Spekter konstaterer at det er et betydelig vedlikeholdsetterslep i mange kulturbygg. Uten en tydelig satsing på vedlikehold, vil det bli vanskelig å opprettholde og oppgradere eksisterende bygg hvor kulturen kan formidles. Vi er fornøyd med at noe av dette møtes i tiltakspakken, men samtidig er det langt igjen før vi er i nærheten av å hente inn det totale etterslepet innen sektoren,  sier Anne-Kari Bratten.