- Spekter er tilfreds med at regjeringen legger opp til en ansvarlig oljepengebruk som vris i retning av investeringer i kunnskap og infrastruktur samt vekstfremmende skattelettelser, sier Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter.

Selger skinnet før bjørnen er skutt?

Spekter er positive til tiltak for en mer effektiv offentlig sektor, samtidig er vi usikre på effektene av regjerings forslag til en avbyråkratiserings- og effektivitetsreform som er budsjettert til å ha en innsparingseffekt på 1,4 milliarder kroner i 2015.

- Her kan det se ut som effektiviseringsgevinsten tas ut på forhånd ved å ostehøvel-kutte i virksomhetenes budsjetter. Det oppleves som lite målrettet da effektiviseringspotensialet vil være veldig ulikt i de ulike virksomhetene. Her er det en fare for at skinnet selges før bjørnen er skutt, sier Bratten.

Hun mener videre at en av de store hindringene for mer effektiv drift i offentlig virksomhet er arbeidstidsbestemmelsene. Hun peker også på at erfaringer viser at utskilling i offentlig sektor og sterkere bruk av konkurranse bidrar til økt effektivitet og mer fornøyde brukere uten at den politiske styrbarheten svekkes.

Positiv til ekspertutvalg

I statsbudsjettet varsler regjeringen at den skal sette ned to ekspertutvalg for å styrke det finanspolitiske rammeverket og bidra til en mer effektiv bruk av offentlige midler.

- Spekter har lenge etterlyst en gjennomgang oljepengebruken sett i lys av den kraftige veksten i Statens pensjonsfond utland. I tilegg har vi vært opptatt av at det bør innføres flerårige budsjetter på utvalgte områder som for eksempel jernbanen. Det muliggjør større langsiktighet og forutsigbarhet i utbyggingsprosjektene som vil innebære en mer effektiv utnyttelse av investeringsmidlene. Det er derfor positivt at regjeringen setter ned to ekspertutvalg som skal se på nettopp dette, sier Bratten. 

Styrking av arbeidslinjen

I skatteopplegget foreslår regjeringen å avvikle skatteklasse 2.

- Dette er et viktig og betimelig forslag som vil styrke arbeidslinjen i tillegg til at det fremmer likestilling og integrering, sier Bratten.

Statsbudsjettet legger videre opp til en styrking av arbeidslinja gjennom aktivitetsplikt for foreldre med gratis barnehageplass, nytt servicesenter for utenlandske arbeidstakere og styrking av tiltak for personer med funksjonsnedsettelser i arbeidslivet. Dette er mobiliserende tiltak som vi støtter.

Styrking av forskning og utdanning

En av hovedsatsingsområdene i statsbudsjettet er forskning og høyere utdanning. Spekter ser positivt på ekstrasatsingen på utstyr i sykepleierutdanningen. Dette motvirker praksissjokk og bidrar til bedre og raskere tilgang på kompetent arbeidskraft.

- Det er også positivt at det bevilges midler til å utvikle strukturen innen høyere utdanning og til forskning. Dette bidrar til å styrke konkurransekraften og innovasjonsevnen. Det er spesielt viktig at det etableres samarbeid med partene i arbeidslivet i disse prosessene da arbeidslivets behov for relevant kompetanse og arbeidskraft må vektlegges, sier Bratten

 Økt innsats mot useriøse arbeidslivsaktører

I Statsbudsjettet legger det opp til en økt satsing på arbeidet mot useriøse arbeidslivsaktører med 25 millioner og 19, 5 millioner til oppgradering av Arbeidstilsynets IKT.  

- Dette er viktige tiltak, men det er grunn til å stille spørsmål ved om det er tilstrekkelig til å bekjempe arbeidslivskriminalitet, sier Bratten.

 Kulturkutt

For kulturinstitusjonene innebærer statsbudsjettet et reelt kutt. Pensjonsutgiftene stiger og lønnsvekst og generell prisstigning spiser opp institusjonenes budsjettøkning. Som en følge av dette kan institusjonene få problemer med å levere like gode og omfattende tilbud som i dag.

- Spekter konstaterer at det er et betydelig vedlikeholdsetterslep i mange kulturbygg. Uten en tydelig satsing på vedlikehold, vil det bli vanskelig å opprettholde og oppgradere eksisterende bygg hvor kulturen kan formidles, sier Anne-Kari Bratten.

Helsesatsing

Spekter konstaterer at hovedprioriteringen for helsesektoren er reduserte ventetider og styrking av pasientrettighetene. I budsjettforslaget legges det opp til en satsing som gir rom for en vekst i aktiviteten.

Regjeringen foreslår også å doble gebyret fra 320 kroner til 640 kroner for manglende oppmøte ved poliklinisk undersøkelse. Dette vil være et viktig bidrag til at flere møter opp til avtalt time. 

Jernbanesatsing

Det er positivt at regjeringen følger opp den satsingen på jernbanen som er varslet i Nasjonal transportplan (NTP). Det er imidlertid grunn til å være oppmerksom på at det fremdeles er store problemer med å holde tilfredsstillende stabilitet i infrastrukturen. Større fokus på det korrektive vedlikeholdet er derfor helt nødvendig.