Gjerding viste til at handelsbalansen endrer seg.

- Oljeproduksjonen har gjort at vi ikke har hatt utfordringer med handelsbalansen. Det er grenser for hvor stort dette underskuddet kan være. Det er ikke lurt å være proteksjonistisk i Norge - det har historien vist oss. På 30 tallet forsterket den proteksjonistiske linjen krisen vi da hadde. Frihandel er viktig for Norge. Det gir grunnlag for stabilitet, sa Gjerding.

Spesialrådgiver Ranjit Kaur snakket i sitt innlegg om utsiktene for norsk økonomi. Hun viste til at lavkonjunkturen vi er inne i er oljedrevet, og det virker som Norge er på vei ut av konjunkturnedgangen.

- Det er usikkert hvordan oljeprisen vil utvikle seg fremover. Det er fortsatt lave investeringer i petroleumsinvesteringer, men fallet i 2017 forventes å være lavere enn de siste årene. Arbeidsledigheten forventes fortsatt å være høy, men det synes som om arbeidsledigheten er på vei ned. Konkurranseevnen er bedret både på grunn av kronekursen og lønnsdannelsen. Men til tross for at konkurranseevnen er bedret er det et fall i tradisjonell eksport. Det forventes lavere prisvekst i 2017, og en svak reallønnsvekst. Norsk økonomi står fortsatt foran utfordringer, sa Kaur.

Anslagene for lønnsrammen for 2017 varierer fra 2,6 % til 3 %.

- Det er store utfordringer for konkurranseutsatt sektor og våre konkurrenter har lav lønnsvekst. Dette er argumenter for lav ramme i 2017. Men husk at frontfaget alltid vinner, sa Gjerding.