Skikkelig satsing på vedlikehold

– God innsats innen drift og vedlikehold er grunnleggende for en velfungerende samferdselssektor. Ut fra regjeringens signaler i utredningsfasen hadde vi håpet på noe mer midler til vedlikehold, men det er bra at regjeringen vil redusere vedlikeholdsetterslepet på vei og jernbane med en tredjedel i NTP-perioden, sier Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk i Spekter.

Miljøvennlig transport og arealbruk i ni storbyområder

– Et velfungerende arbeidsliv er avhengig av at folk kommer seg effektivt til og fra jobb. Effektiv transport og arealbruk forutsetter at en større andel av innbyggerne i storbyområdene bruker kollektivtrafikk til hverdagsreisene sine, sier Larsen.

Spekter er tilfreds med at det foreslås 1,4 milliarder i året til de avtalefestede belønningsordningene for miljøvennlig transport og arealbruk i ni storbyområder. Spekter er i tillegg tilfreds med at det foreslår å bevilge to milliarder i året til 50 %-andel i bygging av Fornebubanen og ny sentrumstunnel for T-banen i Oslo og Akershus, utvidelse av Bybanen i Bergen, Superbuss trinn 1 i Trondheim, samt Bussveien på Nord-Jæren.

Spekter støtter at Samferdselsdepartementet skal vurdere hvordan man best mulig kan utnytte potensialet i differensiering i takster over døgnet eller for ulike grupper for å utnytte kapasiteten i kollektivtransportsystemet bedre.

Jernbane: Bedre utnyttelse av det man har, og bygge der behovet er størst

Spekter støtter prioriteringen av å gjøre utbedringstiltak som gir bedre togtilbud på eksisterende skinnegang inn mot Oslo, Trondheim, Bergen og på Nord-Jæren, de såkalte R2027-tiltakene. Videre vil regjeringen ha klar en ny regiontogtunnel gjennom Oslo i 2032, slik at man får utnyttet dobbeltsporene i InterCity-trianglet og Ringeriksbanen skikkelig. InterCity skal bygges innenfra og ut, og i tillegg til bygging av Ringeriksbanen skal Arna-Stanghelle påbegynnes. Alt dette sikrer at man får helhetlige løsninger og utnyttet infrastrukturen man bygger skikkelig, slik at flest mulig får nytte av den.

Det er også bra at godsstrategien på jernbane stadfestes, inkludert Alnabruterminalen, elektrifisering og banekoblinger Hamar – Elverum – Kongsvinger, og at utbyggingsrekkefølgen på tiltakene skal gjøres etter effekter og lønnsomhet for samfunnet i samråd med Bane NOR og godsnæringen.

Fortsatte reformer for økt produktivitet i samferdselssektoren

Bane NOR sier de kan spare inn 10 – 15 % på utbyggingsprosjektene sine, mens Nye Veier anslår at de kan spare inn 20 % på sin portefølje og kutte byggetiden fra 20 ned til 12 år. Bompengereformen stimulererer til å samle prosjektene i større og mer effektive bompengeselskap.

– Det ser ut til at jernbanereformen, veiselskapet Nye Veier AS og bompengereformen vil gi samfunnet mer igjen for midlene som går til samferdsel. Dette er et viktig tiltak for effektivisering og bedret produktivitet, sier Larsen. 

Klimagassutslippene fra transportsektoren må ned

Spekter støtter en videre utvikling av kollektivtrafikken kombinert med restriktive tiltak for personbiltrafikken, særlig i storbyområdene. Dette vil gi klimagasskutt.

For å nå klimamålene må imidlertid alle transportformer redusere sine utslipp. En videre vridning av bilavgiftene er en nøkkel til å oppnå at alle nye personbiler og lette varebiler som selges i 2025 er nullutslippsbiler. Omlegging til utslippsfrie bybusser, en stor andel utslippsfrie langdistansebusser og lastebiler og en større andel bærekraftig biodrivstoff i luftfarten vil også kreve offensiv politikk fra myndighetene.

Positive signaler om Avinors videre utvikling av luftfartssystemet

I eiermeldingen for Avinor, som også ble lagt fram i dag, framkommer at regjeringen støtter Avinors ambisjoner om å videreutvikle lufthavnene. Regjeringen legger til grunn at Avinor fortsetter å planlegge en tredje rullebane på Oslo Lufthavn Gardermoen, og at det er det østlige alternativet man skal gå videre med. I NTP ønsker de fire partiene ny flyplass i Bodø i tråd med Avinors anbefaling, samt ny flyplass på Hauan i Rana, og foreslår 3,9 milliarder kroner til dette.