Regjeringen la tidligere i vår frem en stortingsmelding om videregående opplæring, som har fått navnet «Fullføringsreformen». Meldingen foreslår mange tiltak for å få flere elever til å fullføre og bestå videregående opplæring.

Spekter støtter hovedmålet om at flere skal fullføre og bestå videregående opplæring, og støtter også i hovedsak de tiltakene regjeringen foreslår.

– Spekter støtter forslaget om å utvide retten til videregående opplæring og gi alle elever rett til opplæring inntil de har fullført og bestått med studie- eller yrkeskompetanse. Dette er det viktigste tiltaket i stortingsmeldingen, og helt i tråd med våre tidligere anbefalinger. Ved å fjerne tidsbegrensningen, og heller knytte retten til videregående opplæring til oppnådd kompetanse, vil flere kunne får mulighet til å fullføre, sa Hoff-Okstad i komitéhøringen.

Viktig med god karriereveielding

Hun pekte videre på at det er viktig med god karriereveiledning for å kunne ta gode og informerte karrierevalg, og tok til orde for at det etableres et helhetlig system for livslang karriereveiledning.

Spekter er også opptatt av tidlig innsats og tilrettelagt opplæring for å unngå at elever med lave prestasjoner gjennom grunnskole og ungdomsskole får problemer med å fullføre videregående opplæring når de kommer dit.

– Det vil være avgjørende å sørge for at ingen får kunnskapshull som gjør det vanskelig å meste neste nivå i utdanningsløpet, slo Ingrid Paaske Gulbrandsen, spesialrådgiver i Spekter fast.