Regjeringen forkastet et tidligere forslag om generelle kvoter for innleie, etter at forslaget møtte motstand hos partene i arbeidslivet. Spekter mener det nye forslaget om å avgrense dette til bygge- og anleggsbransjen er godt.

Direktør Tore Eugen Kvalheim og spesialrådgiver Hanna Berge-Bang representerte Spekter på høringen i Arbeids- og sosialkomitéen.

De understreket at Spekter oppfatter at hovedproblemet er ulovlig innleie, og ikke innleie generelt. Spekter mener det er behov for mer kunnskap og enighet rundt omfanget av innleie i norsk arbeidsliv.

Fast ansettelse må være hovedregel

- Spekter mener fast ansettelse skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv og støtter forslaget til presisering av begrepet «fast ansettelse» i arbeidsmiljøloven. Vi vurderer at dette er i tråd med gjeldende rettspraksis, og støtter målet om større forutsigbarhet og klarhet, sa Kvalheim.

De seriøse må ikke straffes

I høringsrunden understreket Spekter også at tiltakene ikke må utformes slik at de blir ulemper for de seriøse virksomhetene, mens de kriminelle fortsetter som før.

- Når det kommer til håndheving bør tiltakene derfor rettes inn der problemet er størst, og kan karakteriseres som arbeidslivskriminalitet, sa Berge-Bang.

Fleksibilitet må sikres
Spekter trakk også frem at vi er positive til den nye hjemmelen for midlertidige ansettelser for bemanningsbransjen. Virksomhetene må ha mulighet til å dekke sine bemanningsbehov, og dette kan ikke alltid skje ved faste ansettelser. På grunn av ustabil oppdragsmengde og varierende kompetansebehov er det klart at bemanningsforetakene må ha en viss fleksibilitet.

Les Spekters høringssvar her:

 Høringssvar - om endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse og innleie  

Se opptak fra Stortingshøringen her