– Som samfunnsaktør og part i arbeidslivet er Spekter opptatt av å ivareta dei samfunnsmodellane som tener oss godt. Den norske einerettsmodellen er ein slik, sa spesialrådgjevar Åslaug Magnusson til Stortings familie- og kulturkomité i dag.

Saman med kollega Thomas Hansen deltok ho i komiteen si høyring om DNS-blokkering av nettstader som driv ulovleg pengespel.

– Utviklinga har heldigvis vore positiv etter at Pengespelmeldinga kom. Talet på problemspelarar har sunke frå 55 000 i 2019 til 23 000 i juni 2023. Så einerettsmodellen virker, sa Magnusson.

Forslaget styrkar einerettsmodellen

Spekter meiner det er særs viktig å sikre ei vidare positiv utvikling, og støtter difor tiltak som bidreg til å minske attraktiviteten til den norske marknaden for selskap som tilbyd ulovlege pengespel.

Regjeringa sitt forslag om å innføre DNS-blokkering av nettstader som tilbyd pengespel ulovleg i Norge kan bidra både til å gjøre spelarar merksame på kven som ikkje har tillatelse i Norge, og til å hindre nyrekruttering fordi terskelen for å besøke desse sidene blir høgare, meiner Spekter.

– Det er viktig å hugse på at den positive utviklinga vi no ser ikkje har komme av seg sjølv. Den er eit resultat av grundig og godt arbeid frå både styresmaktene og dei lovlege speltilbydarane, sa Magnusson.

– Spekter meiner den samla summen av tiltak, der DNS-blokkering inngår, vil bidra til å styrke einerettsmodellen som skal sikre ansvarlege pengespel og førebyggje spelproblem. Spekter støtter difor regjeringa sitt forslag, avslutta Magnusson.