– Regjeringens forslag til ny koronastøtte for kultursektoren er bedre enn tidligere kompensasjonsordninger, men vi ønsker at regjeringen vurderer noen forslag til ytterligere forbedringer. Kompensasjonsordningen er svært viktig for å bøte på alle de restriksjonene som nå er lagt på kultursektoren, sier direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk i Spekter, Gunnar Larsen.

Må være så treffsikker som mulig

Overordnet ønsker Spekter og NTO at ordningen må være så effektiv og treffsikker som mulig.

– I den forbindelse er det positivt at ordningen nå er flyttet til Lotteri- og stiftelsestilsynet, noe vi håper vil gi både mer effektiv saksbehandling og at tilsynet i mindre grad vil legge skjønnsmessige vurderinger til grunn, slik at den blir mer treffsikker, sier Larsen.

Får alle støtte og blir den høy nok for de største aktørene?

Larsen påpeker videre at flere av Spekters medlemmer uttrykker bekymring for at regelen som tilsier at tilsynet kan avkorte eller avslå søknaden om den ikke virker realistisk, kan få uheldige konsekvenser.

– Vi er også bekymret for at taket på 3,5 millioner kroner i støtte kan bli krevende for de store kulturaktørene. Mange er også bekymret for kravet om et omsetningsfall på 30%, og frykter at de ikke vil være støtteberettiget til tross for store inntektsbortfall, forteller Larsen.

Spekter og NTO legger til grunn at det er mulig å kombinere kompensasjonsordningen for kulturlivet med den generelle lønnsstøtteordningen og kompensasjonsordningen for næringslivet for de aktører som har mulighet til å benytte seg av disse.

Kulturinstitusjonene fortjener større tillit

Spekter og NTO ber også Kulturdepartementet om å bidra til at det legges kulturpolitiske vurderinger til grunn for framtidig aktivitetsnivå og at man får en bedre dialog mellom departementet og kulturinstitusjonene rundt smitteverntiltakene.

– Kulturlivet bør være så åpent som mulig, og skjønnsmessige vurderinger bør bidra til å sikre større forholdsmessighet i tiltakene og hindre store skadevirkninger for et samlet kulturliv og dets publikum. Kulturinstitusjonene har gjennom pandemien bygget seg opp svært god erfaring i smittehåndtering. Etter vår vurdering fortjener derfor kulturinstitusjonene større tillit i å håndtere smittesituasjonen i tiden framover enn de så lang har fått, understreker Larsen.

Noen spesifikke forslag fra Spekter og NTO

I den mer detaljerte beskrivelsen til departementets høring, tar Spekter og NTO videre til orde for at:

  1. Billettselskapene må innlemmes i ordningen.
  2. Museer med under 60% offentlig finansiering må sikres forsvarlig kompensasjon
  3. Det er nødvendig med kompenserende tiltak for bortfall av internasjonale inntekter
  4. Regjeringen må følge opp kommunene slik at deler av kompensasjonsoverføringene til disse også tilfeller kommunale kulturhus og kinoer.

Les hele høringssvaret her (PDF, 236KB)