Det er gitt sentrale generelle lønnstillegg på mellom 13.000 og 20.000 kroner til medisinstudenter med lisens, turnusleger og leger i spesialisering. De sentralt avtalte minimumssatsene økes med tilsvarende kronebeløp.

Det skal nå forhandles i det enkelte foretak om blant andre overlegenes lønnsoppgjør.
- Vi er tilfreds med å ha kommet i mål i denne delen av oppgjøret. Partene i den enkelte virksomhet har nå ansvar for å finne gode løsninger i de lokale forhandlingene for overlegene, sier Spekters forhandlingsleder Cathrine Hennig.

Partene lokalt må ha sluttført de lokale forhandlingene senest 21. juni. Frist for å be om bistand er satt til 14. juni.

Det nedsettes i tillegg en partsammensatt arbeidsgruppe som skal etablere et mer detaljert kunnskapsgrunnlag om lønnsutviklingen for leger som omfattes av overenskomsten og som har som mål å forklare forskjell i beregnet og faktisk resultat.  Arbeidsgruppen skal ta utgangspunkt i tallmateriale fra et utvalg helseforetak.
På bakgrunn av omlegging av turnuslegeordningen, er partene enige om å avholde et felles seminar i løpet av høsten 2013. Målet med seminaret er å gjennomgå ulike tilknytningsformer medisinstudenter med lisens har til helseforetakene, og å utveksle erfaringer med grunnlaget for tilsetting av turnusleger.