Streiken ved  Røde Kors Haugland Rehabilteringssenter har pågått i to uker, og en streik er en belastning for alle involverte.

For å få avsluttet streiken slik at det ansatte kan vende tilbake på jobb og tilbudet til pasientene kan gjenopptas på vanlig nivå, tilbyr derfor Spekter at de streikende medlemmene i Fagforbundet får videreført dagens pensjonsordning uendret.

Spekters tilbud om løsning innebærer følgende:

 • Alle arbeidstakere som er 55 år eller eldre beholder dagens pensjonsordning. Kravet til Fagforbundet om opprettholdelse av offentlig tjenestepensjonsordning for medlemmene, er dermed innfridd.
 • Det settes ned et partssammensatt utvalg ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter for å drøfte ulike sider av aktuelle fremtidige pensjonsordninger ved virksomheten. Alle fagforeningene inviteres inn i dette arbeidet.
 • Uansett hvilken fremtidig pensjonsordning som eventuelt blir valgt, garanterer arbeidsgiver følgende som overgangsordninger:
  • Ingen skal få svekket sine AFP-rettigheter som følge av en eventuell omlegging
  • Det skal etableres uføreordninger tilsvarende dagens nivå
  • Det skal etableres etterlatteordninger tilsvarende dagens nivå
  • Det skal etableres kompensasjonsordninger for ansatte som eventuelt måtte komme dårligere ut med ny ordning
 • Fremtidig pensjonsordning tariffestes – altså i motsetning til dagens situasjon der ordningen ikke er tariffestet.