Spekter er positiv til den igangsatte effektiviseringen av transportetatene, men mener samtidig at fokuset framover må være på å gjennomføre en reform med rammebetingelser, fristilling og økt konkurranse som stimulerer til kontinuerlig effektivisering. Innsatsen må konsentreres mot større, mer helhetlige prosjekt der behovene og gevinsten er størst.

Budsjettforslaget for 2015 inneholder en svært positiv satsing på vedlikehold og nyinvestering i samferdselsinfrastruktur.

På ett område er det likevel mangler, og det er den delen av jernbanevedlikeholdet som kalles fornyelse. Med økt satsing her, vil vedlikeholdsetterslepet på jernbanen slutte å vokse, og etter hvert tas igjen. Det handler om utskifting av sviller, skinner og signalanlegg som er gått ut på dato, og rensing av pukklaget under skinnegangen med tunge maskiner.

Mens budsjettforslaget legger opp til at man skal begynne å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på veinettet neste år, skal etterslepet på jernbanen fortsette å vokse. Spekter anbefaler at bevilgningen til vedlikehold av jernbanen økes med en milliard sammenlignet med foreliggende budsjettforslag.

For kommende statsbudsjett anbefaler Spekter at man tar hensyn til vedlikeholdsbehovet før man legger ambisjonene for hvor mange nye investeringsprosjekt man setter i gang.

Les hele innspillet fra Spekter her.