Arbeidslivsdirektør Anne Turid Wikdahl og sjefsøkonom/direktør Stein Gjerding representerte Spekter under høringen på Meld. St. 13 (2018–2019) Muligheter for alle — Fordeling og sosial bærekraft.

Wikdahl innledet med å uttrykke bekymring for økende ulikhet, og hvordan dette kan true den norske samfunnsmodellen. Hun beskrev hvordan den norske modellen er et samspill mellom hva partene samarbeider om og forplikter hverandre på i inntektspolitikken, hvilken politikk som føres og hvilke velferdsordninger vi har.

- En viktig forutsetning for denne modellen er vi har et organisert arbeidsliv. Spekter er bekymret for den fallende organisasjonsgraden. Det er nå bare er under halvparten av arbeidstakerne i Norge som er organisert. Det utfordrer blant annet den koordinerte lønnsdannelsen vi har, som også er omtalt i meldingen som et viktig element for å redusere ulikhet, sa Wikdahl.

Hun ga videre uttrykk for at også enkelte arbeidsgivere vegrer seg mot organisering.

– Flere virksomheter er bekymret for at tariffavtalene ikke bidrar til omstilling og endring, og det tar vi på stort alvor. Dersom færre virksomheter organiserer seg, blir det også strekk i laget, mellom de organiserte bedriftene og de uorganiserte. Det er en utvikling vi ikke ønsker, fortsatte Wikdahl.

Arbeidslivskriminalitet må bekjempes

Spekter tok også opp utfordringene med arbeidslivskriminalitet i høringen.

– Dersom arbeidslivskriminaliteten ikke bekjempes, vil vi få strekk i laget på to viktige områder. For det første det representerer det en mørk, dyster og uakseptabel arbeidshverdag for arbeidstakere med svak forhandlingsstyrke. I tillegg bidrar det til at seriøse aktører risikerer å bli utkonkurrert av useriøse aktører, sa Wikdahl.

Spekter støtter regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. Dette er svært aktuelt tema for mange av Spekters medlemsvirksomheter, som jobber hardt og systematisk for å kunne avdekke kriminelle forhold i egen bransje.  

– Våre medlemmer ønsker å styrke samarbeidet med kontrolletatene ytterligere, slik at det blir enda vanskeligere å være kriminell i det norske arbeidsmarkedet, sa Wikdahl.

Ordninger for inntektssikring må bidra til inkludering i arbeidslivet

Avslutningsvis viste Spekter til at det også vil komme krevende diskusjoner i Sysselsettingsutvalget i løpet av året. Utvalget skal blant annet diskutere inntektssikringsordninger som for eksempel sykelønnsordningen. Denne kan også påvirke virksomhetenes evne til å inkludere flere som i dag står utenfor.

 – Disse sammenhengene må vurderes grundig av Sysselsettingsutvalget. Vi kan ikke komme i en situasjon hvor økte kostnader for arbeidsgiver gjør det dyrere å ansette de som er i randsonen av arbeidslivet. Det kan gå ut over inkluderingen, avsluttet Wikdahl.

Se høringen på Stortingets Nett-TV