Hun understreket videre at det er positivt at Regjeringen prioriterer trepartssamarbeidet og at Statsministeren og statsrådene har god dialog med arbeidslivets parter. 

- For at velferdssamfunnet skal ha bærekraft må vi ha flest mulig i arbeid. I alle deler av politikken må vi styrke arbeidslinja, og vi må bekjempe passivitet. Vi har sagt det før og gjentar det gjerne igjen; fjern skatteklasse 2, tredel foreldrepermisjonen og fjern kontantstøtten. Vi er overbevist om at dette vil styrke både sysselsettingspolitikken, likestillingspolitikken og familiepolitikken. Det er rett og slett et politisk kinderegg. Og dessuten sparer dere penger på det, sa Bratten.

Bratten viste også til at Produktivitetskommisjonen i sine to rapporter viser til behovet for økt produktivitetsvekst, og mente det var positivt at dette behovet også reflekteres i forslaget til statsbudsjett. Hun tok videre opp behovet for å få til en pensjonsløsning for offentlig sektor. 

- Flere av Spekters medlemsbedrifter har de siste årene arbeidet med å endre pensjonsordningene for å få mer bærekraftige ordninger. Dette er svært krevende. Pensjonskostnadene i mange av de utskilte virksomhetene er betydelige, og ikke spesielt hensiktsmessige for de yngste arbeidstakerne heller. For vår del er vi derfor mer enn klare til å bidra i prosesser for å komme i mål også når det gjelder offentlig tjenestepensjon, understreket Bratten.

Videre trakk Bratten fram den gode produktivitetsveksten vi har hatt i sykehusene.

- Å si at vi har en spesialisthelsetjeneste i krise, som noen hevder, blir helt feil. Det er skapt betydelige resultater i spesialisthelsetjenesten siden reformen i 2002. Det har aldri vært behandlet så mange pasienter og ventetiden blir gjennomgående redusert år for år, sa Bratten.

Spekter påpekte i kontaktutvalget at det er mange grunner til disse gode resultatene. Men framhevet særlig at spesialisthelsetjenesten er vant til omstilling, og godt rustet til de omstillingene som fortsatt må komme i 2017.

- Budsjettet viser behov for produktivitetsvekst, og ledere og ansatte i sykehusene har vist at de får til kontinuerlig forbedringsarbeid, sa Bratten.

Bratten understreket at partene kan gi sitt bidrag til norsk økonomi gjennom en fornuftig inntektspolitikk.

- Her har partene også levert og lønnsveksten er betydelig redusert de siste årene. Det er viktig at vi også neste år får et moderat lønnsoppgjør som bidrar til økt verdiskapning og høy sysselsetting, sa Bratten.

Bratten tok opp at Spekter er positive til at regjeringen prioriterer tidlig innsats for elever som sliter, og at det på kompetanseområdet settes inn flere tiltak slik at innvandrere skal få økte rettigheter til videregående opplæring og få vurdert og godkjent sin kompetanse.

- Spekter er positive til at Regjeringen følger opp samarbeidsavtalen mellom partene i arbeidslivet om etablering av et hurtigspor inn i arbeidsmarkedet for flyktninger. God yrkesveiledning og rask integrering i arbeidslivet er nøkkelen for god integrering i samfunnet, sa Bratten.

Hun viste til at det i budsjettet signaliseres en styrking av fagskolene blant annet med egne utviklingsmidler.

- Vi har store forhåpninger til at den kommende stortingsmeldingen vil gi en vesentlig styrking av yrkesrettede utdanninger på fagskolenivå. Dette vil vi følge nøye med på, understreket Bratten.