Statsministeren hadde invitert de største organisasjonene i arbeidslivet til å diskutere Regjeringens budsjettforslag i dag.

- Spekter støtter også skatteforslagene for bedriftene. Disse forslagene vil virke i riktig retning med hensyn til å øke bedriftenes investeringslyst og vekstevne. Norge trenger 20 000 nye arbeidsplasser hvert år fremover, og i et miljømessig perspektiv er det ikke likegyldig hvilke bransjer disse arbeidsplassene kommer i, sa Bratten videre.

Norsk økonomi er i bedring, og statsministeren la i sin innledning til partene vekt på at de siste årenes ansvarlige lønnsoppgjør har bidratt vesentlig til den styrkede konkurranseevnen.

Bratten minnet i kontaktutvalget om viktigheten av at partene fremdeles viser vilje og evne til å avtale ansvarlige lønnsoppgjør som er tilpasset konkurranseutsatt sektor, slik at konkurranseevnen opprettholdes eller helst bedres ytterligere.

- Budsjettforslagets lønnsvekstanslag på 3 ¼ prosent og prisvekstanslaget på 1,5 prosent gir rom for betydelig reallønnsvekst i 2019, men det er altså ikke slik at lønnsvekstanslaget er normativt, eller et minimumsnivå, sa Spekters representant.

Flere har etter statsbudsjettet ble lagt frem, tatt opp dilemmaene knyttet til Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE), som innebærer årlige ostehøvelkutt i bevilgningene til offentlige virksomheter.

- Spekter har i hele sin 25-årige historie vært tilhenger av reformer som kan bidra til effektivisering og produktivitetsvekst i offentlig sektor. ABE-reformen bør imidlertid evalueres. Tilbakemeldinger fra Spekters medlemmer tyder imidlertid på at reformen treffer noe vilkårlig, ved at den straffer virksomhetene som har lavt effektiviseringspotensiale, og blir en sovepute for virksomheter hvor effektiviseringspotensialet er høyt, sa Anne-Kari Bratten.

For øvrig kommenterte Spekter forslagene til særlig samferdsels- og kulturbudsjettene.

-En økning på tolv prosent i jernbaneinvesteringene er isolert sett positivt, men for togtrafikken er et vedlikehold som er kritisk. Det kan ikke være slik at alltid er viktigere å få ferdig et nytt dobbeltspor om sju år enn at næringsliv og passasjerer opplever mangel på stabilitet og punktlighet i dag. Vedlikeholdsetterslepet er et betydelig problem.