Regjeringen ønsker blant annet forslag til hvordan flere kan gå fra trygd til arbeid. Ambisjonen er også å bedre brukernes opplevelse av NAV.

HMS-direktør Johan Swärd i Posten Norge AS og direktør Tore Eugen Kvalheim i Spekter sitter i referansegruppen på vegne av Spekter.

- Det er snart 10 år siden NAV-reformen så dagens lys, tiden er derfor moden for en gjennomgang nå som landets 457 NAV-kontorer er i drift, sier Kvalheim.

Han viser til at NAV har et stort samfunnsoppdrag og en helt sentral rolle i velferdsforvaltningen.
- NAV forvalter nesten en tredjedel av statsbudsjettet og vi er alle opptatt av at ressursene blir forvaltet på en måte som forener enkeltmenneskets og samfunnets interesser, sier Kvalheim.

Selve ekspertutvalget ledes av direktør Sigrun Vågeng i Statens institutt for forbruksforskning.  Utvalget skal levere to delrapporter og en sluttrapport til Arbeids- og sosialdepartementet. Sluttrapporten skal foreligge innen 15. mars 2015.

Les mer om utvalgets arbeid og mandat her