Gjerding påpekte at Spekter tidligere har tatt til orde for at en langsiktig realavkastning på 4 prosent kan synes noe optimistisk. Dette er en problemstilling det blir viktig å diskutere etter hvert som fondet blir større.

Videre fremholdt Spekter at det er viktig å fjerne skatteklasse 2. Det stimulerer til arbeid og ikke passivitet. 

I Nasjonalbudsjettet anslås lønnsveksten neste år å bli 3 1/3 prosent og reallønnsveksten ca 1 ¼ prosent. Dette er fortsatt for høyt i forhold til våre viktigste handelspartnere. Partene i inntektspolitikken må derfor vise vilje og evne til ansvarlighet i lønnsoppgjørene slik at ikke konkurranseevnen svekkes ytterligere.

Spekter er for øvrig enig i målet om en mer kostnadseffektiv offentlig forvaltning, men virkemiddelet er feil. Fokus bør være på rammebetingelser, fristilling og økt konkurranse.

 Les hele Spekters innspill til Finanskomiteen her