Arbeidsminister Anniken Huitfeldt ble valgt som leder av konferansen, da møtet ble åpnet i dag. Ca 500 delegater fra regjeringer og arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i 43 land er til stede. Konferansen har tittelen ”Jobs, growth and social juistice”, og skal spesielt diskutere hva som er riktige tiltak etter finanskrisen for å sikre sysselsetting og økonomisk vekst.

– Norge er i en særstilling blant medlemslandene i ILO. Vi har høy sysselsetting, lav arbeidsledighet og har ikke merket konsekvensene av finanskrisen på samme måte som de fleste landene i Europa, sier Anne-Kari Bratten. Hun mener konferansen er viktig for å skape en felles forståelse mellom arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene for de økonomiske utfordringer man står overfor.

–Jeg håper denne konferansen vil være et viktig bidrag til at hvert enkelt land kan finne de beste løsninger for å sikre økonomisk vekst, sysselsetting og dermed velferd for sine innbyggere, sier Bratten.

Statsminister Jens Stoltenberg deltok i en paneldebatt ved møtets start, og la spesielt vekt på viktigheten av å kombinere økonomisk vekst med aktiv fordelingspolitikk. Stoltenberg minnet også om det sterke trepartssamarbeidet i Norge har vært vesentlig for å gjøre langsiktige strukturelle endringer slik som for eksempel når det gjelder pensjon. Han advarte mot kortsiktige tiltak som lett fører til enda høyere ledighet. Han viste også viktigheten av en aktiv arbeidsmarkedspolitikk som sikrer at arbeidsmarkedet kan levere kompetent arbeidskraft når økonomien vokser igjen. Han mente det var en fare når kvinnelig yrkesdeltagelse synker i enkelte land. Stoltenberg poengterte at i Norge er verdien av den kvinnelige arbeidskraften større enn oljefondet.

– Mens andre land har brukt penger de ikke har, har vår utfordring vært å ikke bruke penger vi har, sa Stoltenberg. Han viste også til at på tross av inntekter fra olje- og gassvirksomheten, har også Norge opplevd bankkriser og høy ledighet.

– Vi må derfor ikke overvurdere betydning av den norske oljerikdommen når det gjelder å sikre økonomisk vekst, lav ledighet og høy sysselsetting, sa Stoltenberg.

De øvrige deltakerne i paneldebatte var Litauens president Dalia Grysbauskaite, generalsekretæren i OECD Angel Gurria og repesentanter fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden på konferansen.