Wikdahl understreket at Spekter er særlig fornøyd med at regjeringen i statsbudsjettet foreslår å se hvordan offentlig tjenestepensjon kan tilpasses intensjonene i pensjonsreformen, og at det skal gjøres sammen med partene.

- Pensjonsordningene i privat og offentlig sektor må i større grad utvikles seg i samme retning,  i tråd med målene i pensjonsreformen og ikke minst på en slik måte at det letter mobiliteten i arbeidslivet. I dag er det for mange innlåsningsmekanismer i pensjonssystemene som dessverre hindrer mobilitet mellom sektorene, sa Wikdahl.

Arbeidstidsbestemmelsene må understøtte arbeidslinjen

 Wikdahl understreket også at et av de viktigste tiltakene for å sikre nok arbeidskraft framover, er å utvikle arbeidstidsordninger som i større grad samsvarer med samfunnets behov på individ- og virksomhetsnivå.

- Det er bra at regjeringen allerede har vist vilje til endring av arbeidstidsbestemmelsene. Sammen med de tiltakene som er foreslått i budsjettet, tilkjennegir den en tydelig og fremtidsrettet retning i arbeidslivspolitikken, sa Wikdahl.

Viktig at alle deltar i arbeidslivet

Fagsjef Olav Kvam i Spekter påpekte at det er positivt at arbeidslinjen i et bredt perspektiv forsterkes. - Dette må gjøres slik at personer uavhengig av om de har redusert arbeidsevne, arbeider deltid, har en uføreytelse, er utenlandsk arbeidstaker eller innvandrer blir motivert til, og at det blir lagt til rette for arbeidslivsdeltakelse, sa Kvam. 

Han etterlyste en noe sterkere kobling mellom leveransene fra arbeids- og velferdsetaten og mobilisering av arbeidskraft.

- Det vil være viktig at den enkelte arbeidstaker utvikler kompetanse som arbeidslivet etterspør. Det ville ha vært klokt å ta mobilisering sterkere inn i oppfølging av og tiltakene rundt den nye IA- avtalen. Arbeidet rundt inkluderende arbeidsliv dreier seg ikke bare om tilrettelegging for individ og innsparing i offentlige utgifter, men også om arbeidsgiveres behov for nok arbeidskraft med rett kompetanse til rett tid og da bør også tiltakene reflektere dette, sa Kvam.

Arbeidstilsynet bør evaluere egen tilsynsmetodikk

Spekter påpekte også at det i Statsbudsjettet for 2015 øremerkes midler til en evaluering av Arbeidstilsynets tilsynsmetodikk.  Arbeidslivets parter må få komme med innspill til den varslede evalueringen av Arbeidstilsynets virksomhet.  Det er avgjørende for norsk arbeidsliv at vi har et sterkt og velfungerende Arbeidstilsyn med høy legitimitet. Spekter frykter at Arbeidstilsynets legitimitet blant arbeidsgiverne er i ferd med å svekkes