Utfordringen med at offentlige og private aktører stadig oftere konkurrerer i samme marked er ikke ukjent. Regjeringen har derfor nedsatt en arbeidsgruppe om like konkurransevilkår som skal vurdere konkurranseforholdene og se nærmere på hvilke forpliktelser som følger av EØS-avtalen. Arbeidsgruppen skal ledes av professor Erling Hjelmeng ved Universitetet i Oslo.

Både produktivitetskommisjonen og ESA har påpekt at konkurranse mellom offentlige og private aktører må skje på like vilkår. Samtidig er det er viktig at det offentlige samfunnsoppdraget blir gjennomført på en god og effektiv måte. Utredningen skal blant annet identifisere konkurransemessige fordeler og ulemper offentlige aktører har i markedet, gjennomgå reglene om offentlig støtte, skattefritak og implisitte garantier.  

Arbeidsgruppen skal levere sin rapport til Nærings- og fiskeridepartement senest 1. januar 2018. Arbeidsgruppens første møte vil være i løpet av august.  

Arbeidsgruppens medlemmer

I tillegg til lederen, professor Erling Hjelmeng, skal arbeidsgruppen bestå av følgende medlemmer:

Nils-Henrik von der Fehr (professor, UiO)

Trond Bjørnenak (professor, Norges Handelshøyskole)

Elin Halvorsen (forsker, SSB)

Miriam Schei (kommuneadvokat, Sandefjord)

Malgorzata Cyndecka (postdoktor, Universitetet i Bergen)

Dertil kommer representanter fra organisasjonene KS, LO, NHO og Spekter. Direktør Tore Eugen Kvalheim vil representere Spekter.

Les mer på regjeringen.no