Neste år legger regjeringen frem en stortingsmelding om helsenæringen. Meldingen skal beskrive hvordan helsenæringen kan bidra til mer effektiv ressursbruk, økt verdiskaping i norsk økonomi, nye lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor og bedre helsepolitisk måloppnåelse.

Stortingsmeldingen skrives i samarbeid mellom Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). 

Spekter tar også opp velferdssektorens utfordringer i årene som kommer, særlig gapet mellom forventninger, behov og tilgjengelige ressurser. Den varslede meldingen er derfor viktig, ikke bare for ut fra et næringspolitisk perspektiv, men også fordi helsenæringen vil ha en sentral betydning for å møte velferdspolitiske utfordringer. Spekter forventer at meldingen vil berøre begge perspektiver.

I diskusjonen om helsenæringen blir det ofte mye oppmerksomhet om produkter, legemidler og utstyr. Det er innen behandling og tjenester den store delen av verdiskapingen, og antall ansatte ligger. Det er derfor viktig at den kommende stortingsmeldingen om helsenæringen vektlegger tjenestedelen av næringen, sier Spekter videre i sitt innspill.

Behov for godt samspill mellom offentlige og private

Spekter peker også på behovet for godt samspill mellom offentlige og private tjenesteytere. Private tilbydere av helse- og omsorgstjenester er en viktig del av tjenestetilbudet. Private tjenester er ikke nødvendigvis bedre fordi de er private, men bruk av private kan bidra til mangfold, innovasjon og effektivisering, i tillegg til økt kapasitet.

Innen omsorgssektoren vil det være økende kapasitetsutfordringer i årene som kommer. Omsorgssektoren har en del likhetstrekk med barnehagesektoren før barnehageforliket. De store kapasitetsutfordringene i barnehagesektoren ble løst ved at ideologi ble lagt til side. Full barnehagedekning ble oppnådd gjennom en pragmatisk politisk tilnærming med bruk av både offentlige og private aktører. Dette bør kunne være en modell til etterfølgelse også på omsorgssektoren. Det er da viktig at debatten dreier seg om kvalitet og innhold i tilbudet, ikke om hvem som eier virksomhetene og om det skal være mulig å drive forretningsmessig.

Mye næringsutvikling skjer i helseforetakene

I innspillet har Spekter også lagt vekt på at næringsutvikling skjer i stor grad innenfor helseforetakene. De bidrar i stor grad til både innovasjon og utvikling. Noe kommersialiseres, noe forblir en del av de offentlige tjenestene. Meldingen bør derfor også berøre hvilke rammebetingelser som er nødvendig for å gi best mulig vilkår for forskning, innovasjon og kommersialisering innenfor helseforetakene.

Les Spekters innspill i sin helhet her