Siden forrige utsettelse våren 2019, har Spekter jobbet med å samordne de aktuelle aktørenes synspunkter og behov. Spekter har i forlengelsen av dette bidratt aktivt i dialog med Skattedirektoratet og Finansdepartementet.

Løsningen som kom på plass krever imidlertid et teknisk arbeid, som ikke lar seg ferdigstille til 1. januar 2020. Dette vil først være operativt medio 2020. Skatt på personalbillett vil dermed ikke bli innført før 1. juli 2020, i følge Finansdepartementet.

Les den nye forskriften på Lovdata:

Forskrift om endring i forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven 26. mars 1999 nr. 14

Fristen for innføring  av denne beskatningen har vært utsatt to ganger allerede, etter at blant andre Spekter har påpekt at den innskjerpede tolkningen av skattereglene for naturalytelser har skapt betydelige administrative utfordringer for både virksomheter og ansatte.

Les mer om saken her: 

Fornøyd med gjennomslag for at skatt på personalbilletter i transportsektoren utsettes til 2020