Bratten deltok i en samtale med Kristin Clemet fra Civita, og innledet med å vise til at det i de siste årene ikke har manglet på analyser av det fremtidige gapet mellom forventninger, behov og tilgjengelige ressurser innen helse og omsorg.

- I 2060 vil Norge ha 150 milliarder mer i utgifter enn i inntekter hvis ingenting gjøres for å endre trenden, sier Perspektivmeldingen. Vi må ha 35 prosent flere årsverk i helse- og omsorg frem mot 2035 hvis alt skal gjøres på samme måte som før, sier SSB. Altså må nesten halvparten av veksten i arbeidsstyrken jobbe i helse og omsorg, noe som selvsagt ikke er realistisk, sa Bratten

Vi trenger mer pragmatisme

Bratten pekte på særlig tre forhold som blir avgjørende fremover for å løse velferdsoppgavene fremover. For det første hvordan veksten i velferdsbudsjettene kan dempes, for det andre at debatten handler mer om oppgavene som skal løses enn hvem som løser dem, og for det tredje at helsenæring også handler om tjenesteproduksjon.

- Vi står jo foran en ny politisk virkelighet. Norsk politikk har vært preget av pragmatisme, men nå ser vi mer polarisering. Dette i en tid der vi kunne trengt mer pragmatisme. Må ha en helse og velferdsdebatt som ser pragmatisk på løsninger, og der man slutter å herse med de som skaper verdier, sa Bratten.

Positivt med helsenæringsmelding

Bratten var positiv til at regjeringens helsenæringsmelding, og at den ikke bare har et næringspolitisk perspektiv. Den ser også på hvordan næringsutvikling skal bidra til å styrke helsetjenestens bærekraft og bidra til å nå helsepolitiske mål.

- Samtidig er det nedslående å se at den politiske debatten nå handler mer om å holde enkelte aktører utenfor, enn om oppgavene som skal løses. Faktum er at vi trenger alle som ønsker å bidra, enten de er ideelle, kommersielle eller offentlige. Det er oppgaver nok til alle, og vi trenger ikke mistenkeliggjøring av seriøse aktørers motiver, sa Bratten.

Hun kom til slutt med en oppfordring om at debatten om helsenæringen ikke må bli fremmedgjørende, og kom med et tydelig råd til politikerne.

- For å sikre bærekraften er mitt råd til politikerne at de styrker arbeidslinjen, at de søker sammen i pragmatiske løsninger, og at de foretar tydeligere prioriteringer. Dessuten må de selv bidra til å gi rom for innovasjon i helsetjenesten. Jeg forstår næringslivets utålmodighet, men ber om forståelse for helseforetaksledernes situasjon. De står i et regnskyll av rapporteringspålegg som innsnevrer handlingsrommet.  Krav om stadig mer rapportering og mer rettighetsfesting bidrar ikke til innovasjonen og næringsutviklingen vi trenger, sa Bratten.