I høringssvaret til Scheelutvalgets utredning, påpeker Spekter at bedriftsbeskatning hos våre nærmeste handelspartnere har vært lavere enn i Norge de senere år. Spekter mener det er avgjørende at skattenivået i Norge ikke er så høyt at det motiverer til skattetilpasning over landegrensene eller utflagging av bedrifter.

- Spekter støtter Scheelutvalget i at det bør gjennomføres lettelser i selskapsbeskatningen, samtidig som det gjennomføres tiltak for å forhindre at selskaper som opererer i Norge driver skattemotivert overskuddsflytting over landegrensene, sier Gjerding.

Han understreker videre at personbeskatningen må innrettes slik at det stimulerer til økt arbeidsinnsats. 

- Arbeidsinnsatsen vår vil alltid være det viktigste fundamentet til verdiskaping. Samtidig må det sikres et tilstrekkelig skattegrunnlag til at vi fortsatt kan ha et godt velferdssamfunn, sier Gjerding.

Bør ha like vilkår for norsk og utenlandsk kapital

Spekter støtter forslaget om samme skattesatser for bedrifter og privatpersoner for alminnelig inntekt. Utvalget foreslår imidlertid også at det innføres et nytt begrep, eierinntekt, som omfatter aksjeinntekter og inntekter av selskapsandeler. Slik eierinntekt foreslår utvalget skal skattlegges betydelig høyere enn i dag.

- Dette innebærer at store deler av lettelsene i bedriftsbeskatningen dekkes inn gjennom en sterkere beskatning av bedriftenes eiere. Dette har en klar negativ side ved at det først og fremst treffer norske investorer og eiere. I et fremtidig skattesystem bør norsk og utenlandsk kapital i størst mulig grad få like vilkår, sier Gjerding.

Politisk krevende å gjennomføre?

Utvalget foreslår en rekke endringer i personbeskatningen. Blant annet foreslås det endringer i boligbeskatningen, og at en rekke avdrag fjernes. Spekter er enig i at det er uheldig at skattesystemet har sterkere incentiver til boliginvesteringer enn til investering i utvikling av bedrifter og arbeidsplasser. Skattleggingen av formuesobjekter bør derfor være mer nøytral enn den er i dag.

- Utvalgets samlede forslag innen personbeskatningen fremstår imidlertid som svært vanskelig å få gjennomført politisk. For å sikre fremtidige skatteinntekter, bør det heller vurderes en sterkere skattlegging av forbruk gjennom avgiftssystemet, sier Gjerding.

Han mener dette bør sees i sammenheng med forslagene som ventes å komme fra regjeringens grønne skattekommisjon senere i år.

Les hele Spekters høringssvar her: