Togselskapene som konkurrerer med veitrafikken om å frakte gods mellom landsdelene, tapte mye penger i fjor. Tapene kan bli enda større i år. Bedriftene snur nå hver stein for å bedre lønnsomheten.  I desember vil CargoNet kutte opp mot 20 prosent av sin kapasitet, i forsøk på å få driften i balanse. På Raumabanen er det helt slutt den 6. desember. Da vil Green Cargo kjøre siste godstog der.

– I verste fall kan de fleste av containertogene være parkert i 2020. I stedet vil i gjennomsnitt tusen trailere daglig fordele seg ut over E6, E16, E18 og Riksvei 3 for å transportere dette godset. Det sa Spekters Sverre Høven og Mekonnen Germiso til Transportkomiteen.

Stortinget har vedtatt at 30 prosent av alt veigods på strekninger over 300 km skal overføres til sjø og bane innen utløpet av Nasjonal transportplan (NTP) i 2029. Næringen selv gjør alt den kan. Det er nå opp til Stortinget å hindre at det meste av jernbanegodset flyttes over på veien i stedet.

– Vi har bedt om at det innføres en miljøstøtteordning til gods på bane på 200 millioner kroner i 2019. Slik infrastrukturen er nå, er det nødvendig for at selskapene skal kunne drives med lønnsomhet, sa Høven og Germiso

Støtten må kompensere for de økende infrastrukturavgiftene på jernbane. Men det er ikke alene nok til å redde næringen. Tapene har vært langt større enn avgiftene. Det er prispresset fra veitransporten som er den store utfordringen. Forbedringene i jernbaneinfrastrukturen fra NTPs godspakke er velkomne, men næringen overlever ikke til dette står ferdig om den ikke får støtte. Det er behov for at miljøstøtteordningen innføres.

Spekter har sendt to innspill til arbeidsgruppa som utreder en miljøstøtteordning i Norge. Vi har beskrevet hvordan vi mener at en norsk støtteordning bør utformes, basert på omsetnings- og tapstall for næringen og framtidsutsikter for konkurransekraft. Vi har også gjort rede for tilsvarende EU-godkjente ordninger i Sverige, Danmark, Østerrike og Italia. Arbeidsgruppa skal legge fram sin anbefaling i løpet av oktober.

Se høringen på Stortingets nett-TV

Last ned og les Spekters innspill: