Bratten påpekte at digitalisering vil bety mye for helsetjenestens evne og mulighet til å levere helsetjenester i verdensklasse i årene fremover. 

- Digitalisering vil også frigjøre sårt tiltrengt arbeidskraft når kampen om arbeidskraften i nær fremtid hardner til. Teknologien har allerede bidratt vesentlig til vår evne til å jobbe smartere og mer effektivt, sa Bratten.

Bør ha bred tilnærming til helsenæringen

Mye av diskusjonen knyttet til helsenæringen har så langt dreid seg om nye legemidler og nye produkter.

-Helsenæring handler ikke bare om fancy produkter og tekniske duppeditter. Den store delen av verdiskapningen, og dermed antall arbeidsplasser, ligger innen behandling og tjenester, påpekte Bratten.

Hun oppfordret derfor helseministeren til å omtale tjenestedelen av helsenæringen minst like mye som det som dreier seg om produkter og utstyr i den varslede stortingsmeldingen om helsenæring.

Fra supplement til samarbeid

Helseministeren har varslet at samhandling, særlig mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, blir et sentralt tema i den nye nasjonale helse- og sykehusplanen. I sykehustalen kom det også tydelig fram at statsråden ønsker at kommuner og sykehus skal gå fra å være parter til partnere.

- Tilsvarende kan det være noe å hente på å utvikle samspillsformene mellom offentlige og private helseaktører fra supplement til samarbeid, sa Bratten.

Hun viste til at regjeringen i sin erklæring har sagt at den «vil sørge for et godt samarbeid med ulike private og ideelle aktører som bidrar til innovasjon, mangfold, kvalitet og valgfrihet i tjenestetilbudet». 

- Med de utfordringene helse- og omsorgssektoren står foran, skal vi sette pris på at også private er villig til å ta risiko og satse penger på å bidra til utvikling, innovasjon og kvalitativt gode tjenester, sa Bratten.

Cowboyvirksomheter må lukes vekk

Bratten påpekte at mange av Spekters medlemmer utfører viktige oppgaver innen helse og omsorg på oppdrag av stat og kommune.

- Dessverre omtales private helse- og omsorgsvirksomheter tidvis svært nedlatende. At noen kan bruke «profitør»-begrepet om skikkelige bedrifter som driver langsiktig, har ordnede lønns- og arbeidsvilkår og tariffavtaler, er ikke bare trist, det er respektløst, sa Bratten.

Så må eventuelle cowboy-virksomheter helt klart lukes ut, fortsatte hun. - Det er avgjørende at aktørene i dette markedet også er en del av det organiserte arbeidslivet og tilbyr tariffavtaler og ordnede forhold for sine ansatte. 

Kompetanse blir avgjørende

Alle de regionale helseforetakene (RHFene) avsluttet fjoråret med å styrebehandle sine utviklingsplaner frem til 2035. Her blir det signalisert at bedre samarbeid mellom utdanningssektoren og sykehusene for å tilpasse utdanningene etter behovet, er nødvendig.

- Det gjelder ikke bare for grunnutdanningene, og ikke bare for spesialisthelsetjenesten. Spekter får også tilbakemelding på at det er behov for å samarbeide bedre om å utvikle relevante og oppdaterte etter- og videreutdanninger som raskt og med høy kvalitet kan dekke helsetjenestens behov for oppdatert kompetanse, sa Bratten.

Hun understreket at i fremtiden vil kompetansetrygghet bli et vel så viktig begrep som stillingstrygghet i arbeidslivet.

- Å sikre oppdatert og relevant kompetanse handler ikke minst om de ansatte, deres mestring i jobben, og deres mulighet til å delta i arbeidslivet og forsørge seg selv, sa Bratten.

Se Spekters helsepolitiske halvdagsmøte her: